Готовый кроссворд по педагогике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
5. Вiдображення предметiв i явищ навколишнього свiту, що дiють у ланий момент на органи чуття людини
8. Наукова робота, виконана з метою її публiчного захисту для здобуття ступеня
9. Видатний український педагог
11. Процедура визначення статусу вищого навчального закладу, пiдтвердження його спроможностi здiйснювать пiдготовку спецiалiстiв на рiвнi державних вимог з певного напряму (спецiальностi)
15. Наука яка дослiджує навчання дiтей з проблемами психiчного i фiзичного розвитку
16. Наука про досвiд народу у вихованнi пiдростаючих поколiнь
19. … технологiї (вiд англ. Informationtechnology) - широкий клас дисциплiн та галузей дiяльностi, що вiдносяться до технологiй управлiння i обробки даних, а також створення даних, в тому числi, iз застосуванням обчислювальної технiки
23. Дiяльнiсть особистостi, учителя-вихователя, що здiйснюється у процесi педагогiчного спiлкування без попередньої пiдготовки, осмислення
По вертикали
1. Навчання дiтей з вадами мовлення
2. Наука яка охоплює всi аспекти виховання i навчання особистостi
3. Певний порядок поведiнки людей, що забезпечує узгодженiсть дiй у суспiльних вiдносинах, обовязкове засвоєння й виконання особистiстю встановлених правил
4. Стиль особливiстю якого був суворий контроль над поведiнкою
5. Цiлiсне вiдображення предметiв, ситуацiй i подiй, що виникає при безпосередньому впливi фiзичних подразникiв на рецептори
6. Метод навчання, який передбачає показ предметiв i процесiв у їх символiчному зображеннi (свiтлини, малюнки, схеми тощо)
7. Наука яка дослiджує виховнi та овiтнi системи
9. Компютернi програми привчають до самостiйностi, розвивають навички
10. Використання … презентацiй
12. Наука про народонаселення
13. Загальнi здiбностi, що забезпечують вiдносну легкiсть i продуктивнiсть в оволодiннi знаннями в рiзних видах дiяльностi
14. Наука про дитину, особливостi її анатомо-фiзiологiчного, психiчного та соцiального розвитку
17. … є одним iз головних напрямiв сучасної науково-технiчної революцiї, на якому ґрунтується перехiд вiд iндустрiального етапу розвитку суспiльства до iнформацiйного
18. Запровадив вiкову перiодизацiю розвитку дiтей i, згiдно з нею, систему шкiльної освiти та її змiст
20. Знання i досвiд будiвництва мiцноi та здоровоi сiмї
21. Метод навчання, який передбачає показ предметiв i процесiв у їх натуральному виглядi, динамiцi
22. Стиль якому властиве прагнення батькiв до емоцiйного контакту з дiтьми
Кроссворды по педагогике

- П -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы