Готовый кроссворд по педагогике - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
3. Наука яка дослiджує виховнi та овiтнi системи
6. Останнiм часом пiд iнформацiйними технологiями найчастiше розумiють … технологiї
9. Культура, де роль дорослих полягає у створеннi умов для розвитку дiтей, якi краще знають, що їм потрiбно на кожному єтепi життя
13. Компютернi програми привчають до самостiйностi, розвивають навички
14. Наука про виховання i навчання людини
20. Людина особистiсть, яка вiдрiзняється сукупнiстю рис, якостей, своєрiднiстю психiки, поведiнки та дiяльностi, що пiдкреслюють її самобутнiсть, неповторнiсть
22. Використання … презентацiй
По вертикали
1. Рiзнi засоби вербального та невербального емоцiйного впливу на людину з метою введення її до певного стану або спонукання до певних дiй
2. Метод навчання, який передбачає сприймання певних предметiв, явищ, процесiв у природному й виробничому середовищi без втручання ззовнi у цi явища i процеси
4. Розроблення, освоєння нових педагогiчних технологiй, методик
5. Характеристика особливостей пiзнавальної дiяльностi особистостi, що полягає в усвiдомленому використаннi нею iнтенсивних методiв, засобiв, форм оволодiння знаннями, вироблення вмiнь i навичок
7. Етична сфера думок i вчинкiв кожної людини
8. Людський iндивiд як члена суспiльства, узагальнена характеристика, що iнтегрує соцiально значущi риси
10. … є одним iз головних напрямiв сучасної науково-технiчної революцiї, на якому ґрунтується перехiд вiд iндустрiального етапу розвитку суспiльства до iнформацiйного
11. Загальнi здiбностi, що забезпечують вiдносну легкiсть i продуктивнiсть в оволодiннi знаннями в рiзних видах дiяльностi
12. Середньовiчна фiлософiя, представники якої ставили своїм завданням представити у виглядi наукоподiбної системи релiгiйне вчення i обґрунтувати його посиланнями на авторитет батькiв церкви та на священне письмо. Вона зародилася у xi ст. i систематизувалася у науку у xii-xiii ст
14. Стиль для якого характерне виховання дiтей у чужих сiмях, монастирях
15. Певний порядок поведiнки людей, що забезпечує узгодженiсть дiй у суспiльних вiдносинах, обовязкове засвоєння й виконання особистiстю встановлених правил
16. Процедура визначення статусу вищого навчального закладу, пiдтвердження його спроможностi здiйснювать пiдготовку спецiалiстiв на рiвнi державних вимог з певного напряму (спецiальностi)
17. Стиль щоознаменував зародження iнтересу до внутрiшнього свiту дитини
18. Форма домашнього виховання феодальної знатi в Київськiй Русi
19. Навчання i виховання дiтей з порушеннями i затримкою розумового розвитку
21. Виховання i навчання дiтей з вадами слуху
23. У 1970 роцi в компютерах стали застосовуватися технологiї iнтегрованих
24. Стиль для якого характерне насильство над дитиноюКроссворды по педагогике

- П -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы