Готовый кроссворд по маркетингу - на тему «Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)»

 
По горизонтали
2. Яка цiна тривалий час майже не змiнюється?
3. Покупцi, якi полюбляють створити собi образ товару, який вони хочуть мати
4. Еластичнiть, повязана з конкретним товаром
6. Який товар характерний для ринку монополiстичної конкуренцiї
8. Яка точка характеризує обсяг або рiвень операцiй, при якому сукупний дохiд дорiвнює сукупним витратам, тобто це точка нульового прибутку або нульових збиткiв
10. Цi знижки виробники пропонують фiрмам, якi спецiалiзуються на органiзацiї товарного руху i збуту товарiв
12. Встановлення цiн на товари з урахуванням обєктивних умов виробництва
13. Полiтика пiдприємства стосовно знижок, торгiвельного кредитування, а також кондицiй - це … маркетингове цiноутворення
15. Процес формування цiни на товар чи послугу
16. Технологiчний прогрес, змiна цiн на ресурси, змiна цiн на спорiдненнi товари, змiни у бюджетно-податковiй полiтицi, очiкування пiдприємцiв - це фактори …
18. Кiлькiсть товару, яку виробники готовi i згоднi виготовити i запропонувати за дану цiну, на даному ринку протягом конкретного часу
19. Яким коефiцiєнтом вимiрюється цiнова еластичнiсть попиту?
20. Як називається полiтика, яка використовується пiдприємством для виведення своїх товарiв на новi ринки, створення там належного попиту?
22. Рiвень цiн, що зумовлений витратами виробництва i споживчого попиту на даний вид продукцiї
23. Який ефект цiн характеризується тим, що кiлькiсть продукцiї мiняється при незначнiй змiнi цiни
24. Полiтику, яких цiн використовують, як правило, для товарiв масового попиту, коли цiни на них залишаються стабiльними тривалий час, незважаючи на жоднi конюнктурнi коливання?
25. Процес коригування цiн на пiдставi стратегiї i тактики пiдприємства, а також дiї субєктiв, сил i умов навколишнього бiзнес -середовища
По вертикали
1. На ринку якої конкуренцiї роль маркетингової цiнової полiтики є найбiльшою?
5. Яка цiна використовується як стабiльна?
7. Як називаеться мета цiноутворення, де зберiгаються мiнiмальнi обсяги продажу?
9. Зниження цiни на новий товар за умови, що покупець здав старий. яке це зарахування?
11. Цю полiтику цiн використовують у разi продажу великого асортименту товарiв у рамках однiєї категорiї
14. У якiй полiтицi установлюються умови платежiв i поставок?
17. Як називається вид цiнової диференцiацiї, коли рiзнi цiни в країнi та за її межами або в рiзних частинах країни?
21. Це мiра реагування однiєї економiчної змiнної на змiни, що вiдбулися в iншiй економiчнiй змiннiй


Похожие категории кроссвордов:

1.
Социология (укр.)
2.
Економiка (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Архiтектура (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
2.
По маркетингу - Сутнiсть маркетингу (укр.)
3.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть в системi соцiальних зв'язкiв (укр.)
4.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Мiсце деонтологiї соцiальної роботи в системi загальної етики (укр.)
5.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)


Кроссворды по маркетингу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы