Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)"

 
По горизонтали
3. Кiлькiсть товару, яку виробники готовi i згоднi виготовити i запропонувати за дану цiну, на даному ринку протягом конкретного часу
7. Стадiя життя товару, яка характеризує початок виробництва i проникнення на ринок
13. Покупцi, якi полюбляють створити собi образ товару, який вони хочуть мати
15. Який попит не змiнюється за будь-якої змiни цiни?
16. При якiй якостi товару, ефекти замiни i доходу дiють в одному напрямку, стимулюючи споживачiв купувати бiльшу кiлькiсть товару?
20. Зниження цiни на новий товар за умови, що покупець здав старий. яке це зарахування?
24. Це мiра реагування однiєї економiчної змiнної на змiни, що вiдбулися в iншiй економiчнiй змiннiй
По вертикали
1. Полiтика, яких цiн передбачає утримування пiдприємством досить високих цiн на свої товари?
2. Виключне право (виробництва, торгiвлi, промислу тощо), що належить однiй особi, групi осiб (олiгополiя) чи державi
4. Покупцi, якi виявляють велику зацiкавленiсть при виборi покупки цiнами, якiстю, асортиментом пропонованих товарiв
5. Як називається вид цiнової диференцiацiї, коли рiзнi цiни в країнi та за її межами або в рiзних частинах країни?
6. Який товар характерний для олiгополiї та ринку вiльної конкуренцiї
8. Полiтику, яких цiн використовують, як правило, для товарiв масового попиту, коли цiни на них залишаються стабiльними тривалий час, незважаючи на жоднi конюнктурнi коливання?
9. Рiвень цiн, що зумовлений витратами виробництва
10. Як називається полiтика, яка використовується пiдприємством для виведення своїх товарiв на новi ринки, створення там належного попиту?
11. На ринку якої конкуренцiї роль маркетингової цiнової полiтики є найбiльшою?
12. Конкуренцiя, яка має мiсце на ринку з багатьма продавцями i покупцями та значною кiлькiстю товарiв, що реалiзуються за рiзними цiнами
13. Що передбачає урахування змiн у мiкро- i макросередовищi маркетингу, за якими керiвництво фiрми повинне ретельно стежити i шу­кати вiдповiдi на багато запитань?
14. За абсолютно … попиту крива попиту розташована вертикально, це означає, що величина попиту залишається незмiнною незалежно вiд коливання цiни на товар
17. Вид витрат, при якому збiльшення (зменшення) повних витрат за вiдповiдного збiльшення (зменшення) обсягу виробництва на 1 продукцiї
18. Яким коефiцiєнтом вимiрюється цiнова еластичнiсть попиту?
19. Встановлення цiн на товари з урахуванням обєктивних умов виробництва
21. Рiвень цiн, що передбачає орiєнтацiю на сировинний попит
22. Ринкова структура, для якої характерно присутнiсть незначної кiлькостi фiрм на ринку, кожна з яких володiє значною часткою ринку
23. Як називаеться мета цiноутворення, де зберiгаються мiнiмальнi обсяги продажу?Похожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
2.
По маркетингу - Сутнiсть маркетингу (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтика (укр.)
4.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
5.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть в системi соцiальних зв'язкiв (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы