Готовый кроссворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) - на тему "Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)"

 
По горизонтали
3. Товариство, всi учасники якого займаються спiльною пiдприємницькою дiяльнiстю i несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства усiм своїм майном.
4. Договiрне об’єднання пiдприємств (фiрм), переважно однiєї галузi, для здiйснення спiльної комерцiйної дiяльностi — регулювання збуту продукцiї, яка виготовляється.
5. Форма статутних об’єднань пiдприємств (фiрм), що характеризується єднiстю власностi i контролю; об’єднання вiдбувається найчастiше за принципом диверсифiкацiї, коли один статутне об'єднання iнтегрує пiдприємства (фiрми) рiзних галузей економiки (промисловiсть, транспорт, торгiвля, науковi органiзацiї, банки, страхова справа). Пiсля створення об'єднання господарюючi суб’єкти втрачають свою самостiйнiсть, пiдпорядковуються, звичайно, фiнансовим структурам. В сучасних умовах значно розшир
6. Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, яке здiйснює представницьку дiяльнiсть вiдповiдно до договору, укладеного з довiрителями майна щодо реалiзацiї їх прав власникiв.
7. Тимчасовi статутнi об’єднання промислового i банкiвського капiталу для досягнення загальної мети (наприклад, здiйснення спiльного великого господарського проекту). Учасниками об'єднання можуть бути державнi i приватнi фiрми, а також цiлi держави.
8.
10.
11. Органiзацiйна форма iснування рiзновиду картельної угоди, що передбачає реалiзацiю продукцiї учасникiв через створюваний спiльний збутовий орган або збутову мережу одного з учасникiв об’єднання. Подiбним чином може здiйснюватися закупiвля сировини для всiх учасникiв органiзацiйної форми. Така форма об’єднання пiдприємств характерна для галузей з масовим виробництвом однорiдної продукцiї.
12. Договiрнi об’єднання господарюючих суб’єктiв на основi iнтеграцiї їх науково-технiчних, виробничих та комерцiйних iнтересiв, з делегуванням окремих повноважень централiзованого регулювання дiяльностi кожного з учасникiв.
13. Специфiчна органiзацiйна форма об’єднання капiталiв; державницьке iнтегроване товариство, що само безпосередньо не займається виробничою дiяльнiстю, а використовує свої фiнансовi кошти для придбання контрольних пакетiв акцiй iнших пiдприємств, якi є учасниками концерну або другого добровiльного об’єднання. Завдяки цьому воно здiйснює контроль за дiяльнiстю таких пiдприємств. Об’єднанi в дану органiзацiйну форму суб’єкти мають юридичну i господарську самостiйнiсть. Проте вирiшення основних пит
14.
15. Товариство, яке має статутний фонд, подiлений на визначену кiлькiсть акцiй рiвної номiнальної вартостi.
По вертикали
1. Товариство, яке включає поряд з одним або декiлькома учасниками, якi несуть вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства всiм своїм майном, також одного або бiльше учасникiв (вкладникiв), вiдповiдальнiсть яких обмежується їхнiм вкладом у майно товариства.
2. Найпростiша форма договiрного об’єднання пiдприємств з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi; вона не має права втручатись у виробничу i комерцiйно-фiнансову дiяльнiсть своїх членiв.
8.
9. Монополiстичне об’єднання пiдприємств, що ранiше належали рiзним пiдприємцям, в єдиний виробничо-господарський комплекс. При цьому пiдприємства повнiстю втрачають свою юридичну i господарську самостiйнiсть, оскiльки iнтегруються усi напрямки дiяльностi.Похожие категории кроссвордов

1.
Пiдприємство (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Пiдприємство (укр.)
3.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємництво та пiдприємство (укр.)
4.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)
5.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы