Готовый кроссворд по предмету Економiчна теорiя (укр.) - на тему "Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Найпростiша форма договiрного об’єднання пiдприємств з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi.
5. Консорцiум
7. Добровiльне обєднання людей, якi на пайових засадах спiльно займаються певним видом господарської дiяльностi
11. Це самостiйна господарська одиниця з правами юридичної особи, яка функцiонує на основi державної форми власностi в рiзних галузях народного господарства називається … пiдприємством
13. Кiлькiсть звичайних акцiй у власностi акцiонера, що забезпечує можливiсть практично одноособовогоприйняття або блокування рiшень iз питань дiяльностi товариства на загальних зборах акцiонерiв називається …
16. 7. Сукупнiсть спецiальних знань та практичних навичок, що визначають ступiнь пiдготовленостi працiвника до виконання професiйних функцiй визначеної складностi
17. Договiрне об’єднання пiдприємств (фiрм) переважно однiєї галузi для здiйснення спiльної комерцiйної дiяльностi — регулювання збуту виготовленої продукцiї.
20. Здатнiсть пiдприємства виконувати свої коротко- та довгостроковi борговi зобовязання за рахунок власних коштiв називається …
По вертикали
1. Цiна, що встановлюється за згодою партнерiв (продавцiв i покупцiв) з урахуванням основних ринкових чинникiв називається …
2. Система органiзацiї дiяльностi сучасного пiдприємства, фiрми, в процесi товарного вiдтворення, в якiй в основi прийняття господарських рiшень покладенi вимоги ринку, реальнi запити, потреби покупцiв у товарах i послугах та виробничо-збутовi можливостi даного пiдприємства, фiрми називається …
3. Одна з органiзацiйно-правових форм пiдприємств. Воно створюється шляхом централiзацiї коштiв (обєднання капiталу) рiзних осiб, проведеної за допомогою продажу акцiй iз метою здiйснення господарської дiяльностi й одержання прибутку
4. Якi компанiї характеризуються тим, що вони мають контроль над iншими компанiями або за рахунок володiння їхнiми акцiями i грошовим капiталом, або в звязку з правом призначати директорiв пiдконтрольних компанiй
5. Як називається акцiонерне товариство, що обєднує дiяльнiсть декiлькох фiрм для досягнення їхнiх загальних цiлей або захисту привiлеїв. Як юридична особа, вiдповiдає по боргах i податках за усi вхiднi в її пiдприємства i виступає в якостi самостiйного субєкта пiдприємницької дiяльностi
6. Частина суспiльного продукту, що створюється безпосереднiми виробниками у сферi матерiального виробництва понад необхiдного продукту зветься …
8. Функцiя процесу визначення мети дiяльностi, передбачення майбутнього розвитку та поєднання колективних завдань для одержання очiкуваного загального результату.
9. Причина, яка спонукає членiв трудового колективу до спiльних погоджених дiй, аби забезпечити досягнення поставленої мети.
10. Вiдображає фiнансово-економiчнi взаємовiдносини мiж пiдприємцями i фактор-фiрмами, якi за певну винагороду беруть на себе органiзацiю одержання дебiторської заборгованостi суб’єктам господарювання з боку iнших фiрм.
12. Визначене в часi та просторi певне спiввiдношення попиту i пропозицiї, що формується як сукупнiсть товарно-грошових пропорцiй пiд впливом конкретної комбiнацiї дiючих чинникiв називається … ринку
14. Вивчає поведiнку та механiзм прийняття рiшень окремими екномiчними суб”єктами - (iндивiдами, домашнiми господарствами, пiдприємствами, органiзацiями), що прагнуть досягнути мети за наявних обмежених ресурсiв, для яких, до того ж, можна знайти альтернативне використання, зветься …
15. Як називається самостiйний господарюючий статутний субєкт, який має права юридичної особи та здiйснює виробничу, науково-дослiдницьку i комерцiйну дiяльнiсть з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу)
17. Працiвник, що обiймає посаду керiвника пiдприємства або його структурного пiдроздiлу
18. Поступове перенесення вартостi основних фондiв на виготовлений з її допомогою продукт або послугу чи цiльове нагромадження коштiв i подальше використання їх для оновлення зношених основних фондiв називається
19. Вартiсть, створена працiвниками понад вартiсть робочої сили i безкоштовно привласнена власником засобiв виробництва зветься …
20. Субєкт, що поєднує у собi новаторськi, комерцiйнi та органiзаторськi здiбностi для пошуку i розвитку нових видiв, методiв виробництва, нових благ та їхнiх нових якостей, нових сфер застосування капiталу
21. Економiчна одиниця, яка самостiйно приймає рiшення щодо використання факторiв виробництва з метою виготовлення продукцiї та її продажу. На ринку товарiв та послуг вона виступає як продавець: на ринку ресурсiв – як покупець факторiв виробництваПохожие категории кроссвордов

1.
Пiдприємство (укр.)
2.
Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит у ринковiй економiцi (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi перевезення (укр.) - Значення логiстики у ринковiй економiцi (укр.)
3.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємництво та пiдприємство (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Пiдприємство (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Пiдприємництво (укр.)


Кроссворды по предмету Економiчна теорiя (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы