Готовый кроссворд по предмету Економiчна теорiя (укр.) - на тему "Доходи населення (укр.)"

 
По горизонтали
3. Соцiально-економiчна категорiя, яка вiдображає ступiнь розвитку i задоволення фiзичних, духовних i соцiальних потреб населення, а також умови в суспiльствi для розвитку i задоволення цих потреб
4. Метод мотивацiї, протилежний покаранню
7. Дохiд, що включає, перш за все, продукцiю, вироблену домашнiм господарством для власного споживання
10. Це сукупнiсть коштiв i витрат у натуральному виразi для пiдтримання фiзичного, морального, економiчного й iнтелектуального стану людини
11. Це дохiд, який отримує працiвник у результатi своєї економiчної дiяльностi як наймана робоча сила або у разi самостiйної зайнятостi. Слiд розрiзняти також трудовi доходи вiд основної роботи за наймом i доходи вiд вторинної зайнятостi
По вертикали
1. Це винагорода за виконану роботу, а також оплата вiдпусток, святкових днiв та iншого невiдпрацьованого часу вiдповiдно до трудового законодавства i колективних договорiв. Крiм того, до цiєї статтi доходiв вiдносять стимулюючi доплати i надбавки, премiї й одноразовi заохочувальнi виплати, компенсацiйнi виплати, повязанi з режимом роботи й умовами працi, тощо
2. Соцiальне явище, коли кiлькiсть бажаючих отримати роботу є бiльшою, нiж робочих мiсць (перевага пропозицiї робочої сили над її попитом). Вiдповiдає стану незайнятостi працездатного населення та має негативнi економiчнi й соцiальнi наслiдки для усього населення регiону, де набуло особливого поширення
5. Складання заробiткiв сiмї, пенсiї пенсiонерiв, якi живуть у сiмї i вносять свою пенсiю до бюджету сiмї, допомоги, що одержують члени сiмї
6. Додаткове джерело доходiв працiвникiв, зайнятих у суспiльному виробництвi
7. Це надходження вiд дiяльностi, що ведеться з вiдхиленням вiд прийнятих у суспiльствi державних правових норм, норм моралi та поведiнки громадян
8. Власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган, незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi, господарювання, i фiзична особа, яка використовує найману працю, яка найняла працiвника за трудовим договором (контрактом)
9. Доходи населення включають всi надходження грошей у виглядi оплати працi робiтникiв, доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi, пенсiй, стипендiй, рiзних допомог, доходiв вiд власностi у виглядi вiдсоткiв, дивiдендiв, ренти, сум вiд продажу цiнних паперiв i нерухомостiПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Географiя (укр.) - Населення свiту (укр.)
2.
По предмету Географiя (укр.) - Населення України (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Доходи i видатки (укр.)
4.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Доходи i витрати (укр.)
5.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Доходи торговельного пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Економiчна теорiя (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы