Готовый кроссворд по предмету Економiчна теорiя (укр.) - на тему "Економiка (укр.)"

 
По горизонтали
7. Потреби людини, зумовленi її iндивiдуальними особливостями
8. Коригування номiнального ввп в бiк зменшення
10. Функцiя процесу визначення мети дiяльностi, перед­бачення майбутнього розвитку та поєднання колективних завдань для одержання очiкуваного загального результату
15. Наука), що вивчає проблему вибору в умовах обмеженостi ресурсiв для максимального задоволення потреб людей
19. Спосiб поєднання ресурсiв та їх загальне цiлеспрямоване використання
23. Затрата робочого часу на досягнення одиницi результату
25. Iсторична форма привласнення матерiальних благ:
По вертикали
1. Господарство яке було головним у Античнi часи
2. Постiйне прагнення людини якомога вигiднiше задовольнити тi чи iншi потреби, поступово формує в людинi певнi економiчнi …
3. Цiнний папiр, що дає її власнику право доходу у виглядi фiксованої процентної ставки
4. Наука про економiчнi системи
5. Заселення вiльної територiї на окраїнах власної країни, та заснування поселень у залежнiй країнi
6. Ситуацiя в економiцi, коли одночасно вiдбувається пiдвищення рiвнiв iнфляцiї та безробiття на фонi загального спаду виробництва
9. Один з типiв iнфляцiї, що iснує за критерiєм проявлення
11. Учений який поставивив парову машину на паровоз у 1823
12. Потреби, якi людина може задовольнити вiдповiдно iз власними доходами
13. Миавпр
14. Зовнiшньоекономiчна полiтика, спрямована на захист нацiональної економiки вiд iноземної конкуренцiї, називається:
16. Наука про дiяльнiсть пiдприємств i споживачiв
17. Дiяльнiсть громадян, пов’язана iз задоволенням особистих та суспiльних потреб, яка приносить їм доход у грошових формах
18. Наука з якою тiсно пов’язана економiка
20. Загальний рiвень цiн вивчається в курсi:
21. Одна з основних форм бюджетно-податкової полiтики
22. Вперше термiн „полiтична економiя ввiв
24. Знецiнення грошей

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы