Готовый кроссворд по предмету Економiчна теорiя (укр.) - на тему «Економiка (укр.)»

 
По горизонтали
3. Один з типiв iнфляцiї, що iснує за критерiєм проявлення
6. Яким термiном А. Маршалл запропонував замiнити термiн «полiтична економiя»
8. Спосiб поєднання ресурсiв та їх загальне цiлеспрямоване використання
12. Система заходiв, спрямованих на усунення монополiї держави, скорочення державного сектору i створення багатоукладної економiки, посилення процесiв саморегулювання економiки
15. Представники якого напряму розглядають економiку як систему, за якою вiдносини мiж господарюючими агентами складаються пiд впливом як економiчних, так i соцiальних, полiтичних та психологiчних чинникiв
18. У 1519-1522 здiйснив навколосвiтню подорож
21. Коригування номiнального ввп в бiк зменшення
25. Здатнiсть активiв використовуватись як безпосереднiй засiб платежiв чи швидко перетворюватися в грошову форму без суттєвої втрати своєї поточної (теперiшньої) вартостi
По вертикали
1. Працiвники, якi безпосередньо зайнятi створенням продукту, а також ремонтом, перемiщенням вантажiв, перевозом пасажирiв, наданням послуг або забезпечують умови для нормального ходу виробничого, процесу
2. Економiсти, якi вважали що тiльки земля може збагатити державу
4. Перелiк виробiв за назвами, сортами, профiлями у заданiй кiлькостi
5. Ситуацiя в економiцi, коли одночасно вiдбувається пiдвищення рiвнiв iнфляцiї та безробiття на фонi загального спаду виробництва
7. Використання доходiв i реалiзацiя корисностей, якi мають речi та послуги
9. Одна з основних форм бюджетно-податкової полiтики
10. Наука про дiяльнiсть пiдприємств i споживачiв
11. Чинник економiчного прогресу
13. Показник ефективностi дфяльностi пiдприємства
14. Потреби, якi людина може задовольнити вiдповiдно iз власними доходами
16. Економiсти, якi думали про збагачення
17. Перiод, в якому феодалiзм являється домiнуючою формою господарювання
19. Один з типiв розвитку за якого збiльшення обсягiв виробництва вiдбувається внаслiдок кiлькiсного приросту всiх елементiв продуктивних сил, насамперед факторiв виробництва за незмiнного рiвня технiчної основи виробництва
20. Форма промислового виробництва, що характеризується подiлом працi мiж найманими працiвниками та використанням ручної працi
22. Сфера життя суспiльства, в якiй на основi використання рiзноманiтних ресурсiв здiйснюється виробництво, обмiн, розподiл, споживання
23. Заселення вiльної територiї на окраїнах власної країни, та заснування поселень у залежнiй країнi
24. Суспiльне життя людей зумовлює виникнення яких потреб

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы