Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Нацiональна економiка (укр.)"

 
По горизонтали
3. Запит фактичного або потенцiйного покупця,  споживача на придбання товару за наявних у нього коштiв, що призначенi для цiєї покупки
4. Економiчнi вiдносини з приводу зворотного руху запозиченої вартостi
5. Грошова допомога, що надається державою за рахунок коштiв бюджету, а також спецiальних фондiв юридичним особам, мiсцевим державним органам, iншим державам
9. Сума грошового доходу, яка не використовується на поточне споживання i призначається для задоволення потреб у майбутньому
12. Першим етапом державного регулювання економiки вважається економiчна школа –
15. Одна з основних типiв економiчних систем
17. За допомогою чого держава впливає на соцiально-економiчнi процеси, що вiдбуваються в суспiльствi
18. На функцiонування та розвиток нацiональної економiки впливають рiзноманiтнi
По вертикали
1. Певна сума грошей, яку отримує фiрма внаслiдок продажу товарiв i послуг
2. Зменшення активiв або збiльшення зобовязань в звязку з придбанням товарiв або послуг
5. Форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цiлi/цiлей
6. Формальний iнститут, який є формою органiзацiї полiтичної спiльноти пiд управлiнням уряду
7. Економiчна школа (або етап державного регулювання економiки), основоположником якої є Ф. Кене
8. Дiловi господарськi одиницi, фiрми, торгiвля, транспорт, усi органiзацiйнi форми капiталу, що виробляють товари й послуги, але для цього їм потрiбнi економiчнi ресурси
10. Ввезення товарiв, послуг (iнодi може вживатися щодо капiталу, знань, технологiй)
11. Надання з бюджету у безповоротному порядку коштiв на видатки, повязанi зi здiйсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних i комунальних установ та органiзацiй
13. Все, що потрiбно для задоволення потреб людини. Включають природнi i людськi
14. Вивiз iз митної територiї країни за кордон товарiв i послуг без зобовязання їхнього зворотного повернення
16. Рiвновага, урiвноваження
17. Передача активiв у грошовiй або натуральнiй формi на певний обумовлений часПохожие категории кроссвордов

1.
Економiка (укр.)
2.
Регiональна економiка (укр.)
3.
Мiжнародна економiка (укр.)
4.
Економiка пiдприємства (укр.)
5.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
2.
По экономике - Економiка i бiзнес (укр.)
3.
По экономике - Мiжнародна економiка (укр.)
4.
По - Економiка Чехiї (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы