Готовый кроссворд по предмету Економiка (укр.) - на тему «Економiчна теорiя (укр.)»

 
По горизонтали
2. Речовi матерiали виробництва, якi використовуються основним чином як предмети працi
6. Спрощений опис дослiджуваної мiкросистеми, який характеризує властивостi, суттєвi сторони певної структури
10. Неокласичний економiчний напрям xix столiття, що використовує граничнi величини для дослiдження економiчних процесiв
19. Витрати часу на виготовлення окремої деталi чи на здiйснення окремої операцiї
20. Обовязковий попереднiй мiнiмальний внесок при купiвлi акцiй
22. Форма економiчного змагання приватних товаровиробникiв
24. Теорiя державного регулювання економiки, що заклала основи макроекономiкi
По вертикали
1. Обєднання, яке має практично виключне право на виробництво i реалiзацiю певної категорiї товарiв
2. Економiчна теорiя, згiдно з якою кiлькiсть грошей в обiгу є визначальним фактором розвитку економiки
3. Абстрактне, логiчне, теоретичне поняття, яке в узагальненому виглядi виражає родовi ознаки певних економiчних явищ i процесiв
4. Наука про ефективне використання обмежених ресурсiв та управлiння ними з метою досягнення максимального задоволення матерiальних потреб
5. Економiчнi закони, якi дiють у всiх суспiльно-економiчних формацiях
7. Кiлькiсть продуктiв рослинництва з одиницi земельної площi
8. Знецiнення нацiональної грошової одиницi порiвняно з iноземною валютою чи мiжнародними валютними одиницями
9. Вилучення з економiчного аналiзу економiчних i позаекономiчних фактiв, що не стосуються певного процесу
11. Надання сучасного вигляду, переробка вiдповiдно до сучасних вимог
12. Представники цiєї школи економiки стверджували, що джерело багатства в сiльському господарствi
13. Довгостроковi вкладення капiталу в пiдприємницьку дiяльнiсть з метою отримання прибутку
14. Економiчне вчення xv-xvii столiть обгрунтовує необхiднiсть активного втручання держави в господарську дiяльнiсть. напрямок полiтичної економiї
15. Вивчає дiяльнiсть окремих господарських одиниць у взаємозвязку з рiзними економiчними субєктами
16. Досягнення найбiльших результатiв при найменших затратах живої та уречевленої працi
17. Крива, що показує звязок мiж ставками оподаткування та податковими надходженнями в бюджет
18. Напрям сучасної економiчної думки, обєктами дослiдження якого є певнi iнститути
21. Вивчає господарську дiяльнiсть у масштабах нацiональної економiки, її регiонiв, народногосподарських комплексiв, сфер i галузей та свiтового господарства
23. Рiвень знань та трудових навичок, необхiдний для виконання робiт певної складностi вiдповiдної професiї чи спецiальностi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Економiчна теорiя (укр.)
2.
Теорiя органiзацiї (укр.)
3.
Теорiя держави i права (укр.)
4.
Логiка (укр.)
5.
Обществознание (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
2.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Теорiя контролю (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Економiчна дiагностика (укр.)
4.
По предмету Економiка (укр.) - Економiчна кiбернетика (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi (укр.)


Кроссворды по Економiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы