Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Економiчна теорiя (укр.)"

 
По горизонтали
2. Крива, що показує звязок мiж ставками оподаткування та податковими надходженнями в бюджет
3. Напрям сучасної економiчної думки, обєктами дослiдження якого є певнi iнститути
4. Надання сучасного вигляду, переробка вiдповiдно до сучасних вимог
6. Вивчає господарську дiяльнiсть у масштабах нацiональної економiки, її регiонiв, народногосподарських комплексiв, сфер i галузей та свiтового господарства
7. Вивчає дiяльнiсть окремих господарських одиниць у взаємозвязку з рiзними економiчними субєктами
9. Економiчне вчення xv-xvii столiть обгрунтовує необхiднiсть активного втручання держави в господарську дiяльнiсть. напрямок полiтичної економiї
11. Рiвень знань та трудових навичок, необхiдний для виконання робiт певної складностi вiдповiдної професiї чи спецiальностi
12. Кiлькiсть продуктiв рослинництва з одиницi земельної площi
13. Спрощений опис дослiджуваної мiкросистеми, який характеризує властивостi, суттєвi сторони певної структури
14. Форма економiчного змагання приватних товаровиробникiв
15. Економiчнi закони, якi дiють у всiх суспiльно-економiчних формацiях
16. Знецiнення нацiональної грошової одиницi порiвняно з iноземною валютою чи мiжнародними валютними одиницями
19. Галузь економiчної науки, економiчна теорiя, що вивчає теоретичнi основи економiчних процесiв
20. Абстрактне, логiчне, теоретичне поняття, яке в узагальненому виглядi виражає родовi ознаки певних економiчних явищ i процесiв
21. Довгостроковi вкладення капiталу в пiдприємницьку дiяльнiсть з метою отримання прибутку
23. Речовi матерiали виробництва, якi використовуються основним чином як предмети працi
24. Представники цiєї школи економiки стверджували, що джерело багатства в сiльському господарствi
25. Обєднання, яке має практично виключне право на виробництво i реалiзацiю певної категорiї товарiв
По вертикали
1. Обовязковий попереднiй мiнiмальний внесок при купiвлi акцiй
5. Теорiя державного регулювання економiки, що заклала основи макроекономiкi
8. Неокласичний економiчний напрям xix столiття, що використовує граничнi величини для дослiдження економiчних процесiв
10. Досягнення найбiльших результатiв при найменших затратах живої та уречевленої працi
17. Вилучення з економiчного аналiзу економiчних i позаекономiчних фактiв, що не стосуються певного процесу
18. Економiчна теорiя, згiдно з якою кiлькiсть грошей в обiгу є визначальним фактором розвитку економiки
22. Витрати часу на виготовлення окремої деталi чи на здiйснення окремої операцiїПохожие категории кроссвордов

1.
Економiчна теорiя (укр.)
2.
Теорiя органiзацiї (укр.)
3.
Теорiя держави i права (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Теорiя контролю (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Теорiя держави i права (укр.)
3.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна дiагностика (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна кiбернетика (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы