Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Пiдприємство (укр.)"

 
По горизонтали
2. Мiсткiсть, оболонка, тара для зберiгання продукту
7. Номенклатура виробiв пiдприємства може бути
9. Самостiйна дисциплiна, предметом вивчення якої є дiяльнiсть пiдприємства, процес розробки i прийняття господарських рiшень
13. Перелiк назв окремих видiв продукцiї
15. Вид маркетингу залежно вiд кiнцевої мети i способiв досягнення
19. Органiзацiйна вiдокремлена i економiчно самостiйна основна ланка нацiонального господарства, що виготовляє продукцiю, викону роботи або надає платнi послуги
22. Рiзновиднiсть виробiв в межах даної номенклатури
25. Подiл ринку на його частини з врахуванням певнз особливостей споживачiв
По вертикали
1. Основний нормативно-технiчний документ в якому показники якостi встановлюють виходячи iз новiтнiх досягнень науки та технiки, попиту споживачiв
3. Сегментацiя за яким фактором розподiляє споживачiв на групи за вiком, статтю, рiвнем освiти, вибором професiї …
4. Основною ланкою народногосподарського комплексу України i вона являє собою велику галузь народного господарства, яка здiйснює переробку сировинних ресурсiв та випуск готових виробiв
5. Сукупнiсть споживчих властивостей товар, яка забезпечує його здатнiсть конкурувати аналогами на конкурентному ринку в певний перiод часу
6. Сукупнiсть пiдприємств, установ з одним органом управлiння. яка це галузь?
8. Процес розробки назви дл фiрми брендом товарної марки
10. Сукупнiсть дiй i процедур з метою пiдтвердження тогго, що вiдповiдає обовязковим вимогам
11. Вимога до товарної марки
12. Виробнича потужнiсть, яка визначається в процесi проектвання, реконструкцiї дiючого бо будiвництв нового пiдприємства
14. Що може бути брендом
16. Показники, якi характеризують пристосування виробiв до використання до використання та область використання
17. Ряд галузей, що об'єднанi однорiдними ознаками
18. Економiчна дiяльнiсть, о полягає у просуваннi товарiв i послуг вiд виробника до споживача
20. Бренд, що має домiнуючу частку ринку за обсягом продажу i цiною, а також переваги у разi вибору споживачем
21. Показники, якi характеризують ступiнь шкiдливого вплниву на здоровя людини та середовища
23. Документ, який засвiдчує високий рiвень якостi продукцiї i її вiдповiднiсть вимогам держави i мiждержавних стандартiв
24. Продукцiя, яка вiдвантажена споживачевi i за яку надiйшли кошти на розрахунковий рахунок пiдприємства-постачальника або мають надiйти у визнчений термiнПохожие категории кроссвордов

1.
Пiдприємство (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємництво та пiдприємство (укр.)
2.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
4.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Пiдприємство як форма дiяльностi в умовах ринкової економiки (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы