Готовый кроссворд по предмету Економiчна теорiя (укр.) - на тему "Пiдприємництво та пiдприємство (укр.)"

 
По горизонтали
2. Договiрне обєднання пiдприємств (фiрм) переважно однiєї галузi для здiйснення спiльної комерцiйної дiяльностi
4. Форма статутного обєднання пiдприємств (фiрм) на основi їх фiнансової залежностi вiд одного або групи учасникiв
6. Договiрне обєднання субєктiв господарювання на засадах iнтеграцiї їхнiх науково-технiчних, виробничих i комерцiйних iнтересiв, iз делегуванням окремих повноважень
10. Поступове перенесення вартостi основних фондiв на виготовлений з її допомогою продукт або послугу чи цiльове нагромадження коштiв i подальше використання їх для оновлення зношених основних фондiв називається …
12. Це можливiсть втрати вкладеного капiталу або недоотримання доходiв i прибуткiв у порiвняннi з їх очiкуваним обсягом
14. Це система форм, методiв i засобiв управлiння бiзнесом
15. Це одна iз функцiй кожного пiдприємця, яка полягає в укладаннi торговельних угод, у просуваннi товарiв i послуг до споживача
16. Пiдприємництво, що характеризує пiдприємницьку дiяльнiсть у виробничiй сферi, де створюються продукцiя
По вертикали
1. Це найманий спецiалiст по управлiнню бiзнесом
3. Мiсце взаємодiї продавцiв i покупцiв для визначення цiни та необхiдної кiлькостi товару i є механiзмом розподiлу товарiв i послуг мiж членами суспiльства шляхом добровiльного обмiну
4. Тимчасове статутне обєднання промислового й банкiвського капiталу для досягнення загальної мети
5. Суб’єкт, що поєднує у собi новаторськi, комерцiйнi та органiзаторськi здiбностi для пошуку i розвитку нових видiв, методiв виробництва, нових благ та їхнiх нових якостей, нових сфер застосування капiталу
7. Функцiя процесу визначення мети дiяльностi, передбачення майбутнього розвитку та поєднання колективних завдань для одержання очiкуваного загального результату
8. Це будь-який вид дiяльностi, що приносить дохiд, є джерелом збагачення
9. Це самостiйна iнiцiативна, систематична господарська дiяльнiсть, здiйснювана на власний ризик i пiд особисту майнову вiдповiдальнiсть з метою отримання прибутку
11. Пiдприємництво, що є особливим рiзновидом посередницького пiдприємництва, що спецiалiзується на купiвлi-продажi грошей, валюти, цiнних паперiв, тобто фiнансових активiв
13. Працiвник, що очолює пiдприємство або його структурний пiдроздiл

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы