Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини (укр.)"

 
По горизонтали
1. Система суспiльних вiдносин, повязаних з купiвлею i продажем трудових послуг працiвникiв (послуг працi) - це
4. Сукупнiсть елементiв та умов процесу працi, потреб працiвникiв i комплекс взаємозвязкiв мiж ними за рiзних технологiчних способiв виробництва - це
6. Теоретичною основою економiки працi є
7. Суспiльнi вiдносини, що виникають мiж людьми в процесi матерiального i нематерiального виробництва - це
9. Письмова угода, яка визначає органiзацiйнi, економiчнi та правовi стосунки мiж роботодавцем i працiвником
10. Це те, на що спрямована праця людини
11. Сукупнiсть людей, обєднаних спiльною дiяльнiстю, спiльними iнтересами, метою, проектом
12. Процес вiдокремлення рiзних видiв дiяльностi, спецiалiзацiя працiвникiв, за якої окремi працiвники виконують рiзнi роботи або операцiї, що доповнюють одна одну - це
14. Комплекс речей за допомогою яких, людина впливає на предмет працi - це
15. Категорiя, яка виражає соцiальну сутнiсть працi як суспiльне значимого процесу - це
16. Це показник трудової дiяльностi працiвникiв. Характеризує кiлькiсть продукцiї, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиницi продукцiї
17. Юридична або фiзична особа, яка, виходячи iз попиту на свою продукцiю (послуги), утворює попит на працю та надає можливiсть найманим працiвникам працювати й отримувати заробiтну плату - це
18. Основа iснування людини, визначення її мiсця в суспiльствi i є формою самовираження, саморелазацiї i самоактулiзацiї - це
21. Праця повинна бути органiзована таким чином, щоб людина була -
22. Вирiшальним елементом працi є
23. Вивчення суспiльної форми працi, соцiiально-економiчної полiтики в сферi соцiально-трудових вiдносин, конкретних сторiн виробничих вiдносин, прийомiв i методiв управлiння персоналом - це
24. Найманi особи, зайнятi в безпосередньому виробництвi, рiдше у сферi послуг
25. Соцiальне оточення людини, сукупнiсть форм дiяльностi людей, що iсторично склалися
По вертикали
2. Система соцiально-економiчних, органiзацiйно-правових вiдносин мiж людьми з приводу вiдтворення й ефективного використання людських продуктивних сил в процесi працi - це
3. Опанування основами економiки працi i створення теоретичної бази для засвоєння iнших економiчних наук
5. Праця, що стосується кожного окремого iндивiда - це
8. Праця, що стосується суспiльства в цiлому -це
13. Установлений законодавством вiдрiзок календарного часу, протягом якого працiвник вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку, графiка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудовi обовязки - це
19. Опанування основами економiки працi i створення теоретичної бази для засвоєння iнших економiчних наук
20. Винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працiвниковi за виконану ним роботу - цеПохожие категории кроссвордов

1.
Охорона працi (укр.)
2.
Економiка (укр.)
3.
Регiональна економiка (укр.)
4.
Мiжнародна економiка (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Адмiнiстративно-правовi вiдносини (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Трудовi спори (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Трудовi ресурси (укр.)
5.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцально-трудовi вiдношення (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы