Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Казначейська система (укр.)"

 
По горизонтали
2. Цей термiн походить вiд поняття казна, яке в перекладi з тюркської означає сукупнiсть фiнансових ресурсiв держави
3. На якому етапi касового виконання бюджету вiдбувається формування платiжного доручення до дксу для здiйснення бюджетного зобовязання
5. кошти, що спрямовуються на здiйснення програм та заходiв передбачених вiдповiдним бюджетом, за винятком коштiв на погашення основної суми боргу та поверненння надмiру сплачених сум
6. бюджет адмiнiстративно територiальної одиницi затверджений вiдповiдною радою.
8. Органiзацiя та здiйснення розрахунково-касових операцiй повязаних з їх виконанням - це …
11. Органiзацiя виконання Державного бюджету України i здiйснення контролю за цим - це … (одне з багатьох) дксу
12. хто звiльняє голову казначейської служби?
13. Здiйснює керiвництво дiяльнiстю дксу, представляє Казначейство у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями
14. Дксу є центральним органом … влади
15. це основний плановий фiнансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний перiод встановлюються повноваження щодо отримання надходжень i розподiл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення платежiв для виконання бюджетною установою своїх функцiй та досягнення результатiв, визначених вiдповiдно до бюджетних призначень
16. Який рiвень органiзацiйної структури органiв дксу предаствляє Державна казначейська служба України, яка розташована у Києвi
18. рахунки якi вiдкриваються органами ДКдля зарахування надходжень, здiйсненняоперацiй клiєнта;
20. Цей рiвень органiзацiйної структури представляє 27 управлiнь дксу
По вертикали
1. Презедент за поданням … призначає Голову дксу
4. Цей рiвень включає вiддiлення дксу у найбiльш важливих мiсцевих адмiнiстративних центрах
7. В 200 … роцi Казначейство стало учасником Системи електронних платежiв Нацiонального банку України
8. В 1998 роцi було запроваджено нову бюджетну … та План рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевих бюджетiв
9. Державний борг можна подiлити на поточний та...?
10. до якої складової бюджетної класифiкацiї вiдносяться трансперти?
17. До середини 199 … року в Українi дiяла банкiвська система виконання державного бюджету
19. Касове виконання Державного бюджету та бюджетiв самоврядування за доходами та видатками - це … (одна з багатьох) дксуПохожие категории кроссвордов

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Географiя (укр.)
5.
Дiловодство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Видiльна система (укр.)
3.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Операцiйна система (укр.)
5.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Валютна система (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы