Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Геополiтика (укр.)"

 
По горизонтали
3. Науковий напрям, предметом якого є макросоцiоприроднi системи
5. Влада вузької групи осiб у державi, отримана не було за їх видатнi здiбностi, а на основi походження, багатства або приналежностi до правлячої елiти. термiн «олiгархiя» нерiдко використовується стосовно до свiту фiнансiв: йдеться про фiнансову олiгархiї як влада вузької групи багатих людей
8. Постiйне, безперервне вiдстеження i оцiнка полiтичної ситуацiї, якого процесу з метою виявлення його динамiки та вiдповiдностi бажаного результату
11. Вищий законодавчий орган влади в державi, обираний громадянами i представляє їх iнтереси. перший парламент виник в Англiї в xiv столiттi, але лише в 1689 р. пiсля прийняття бiлля про права були остаточно визнанi його законодавчi компетенцiї
15. Як називаються держави, для яких характерна наявнiсть ринкових вiдносин в економiцi, високий рiвень прав i цивiльних свобод у суспiльному i полiтичному життi
17. Процес трансформацiї разрозднених нацiональних господарств у Едигею глобальну економiку ринкового типу
18. Торгiвля, яка передбачає перемiщення товарiв та послуг за межi державних кордонiв. її ще можна трактувати як вiдносини країн з метою вивезення (експорту) та ввезення (Iмпорту) товарiв та послуг називається …
23. Виключне право здiйснювати владу у певнiй державi незалежно вiд будь-кого
По вертикали
1. Форма правлiння, в якiй формальним або фактичним джерелом державної влади є одна особа, яка отримує її у спадок, незалежно вiд виборцiв або представницьких органiв влади. буває абсолютна, парламентська, дуалiстична
2. Накопичений запас засобiв у продуктивнiй, грошовiй i товарнiй формах, необхiдних для створення матерiальних благ
4. Важливе значення в економiчнiй полiтицi багатьох країн займають проблеми економiчного …
6. Внутрiшнє самостiйне управлiння полiтико-нацiональної освiти в рамках єдиної держави, закрiплене у загальнодержавнiй конституцiї
7. Країна входить у «велику сiмку»
9. Процес розвитку стiйких взаємозвязкiв сусiднiх держав
10. Теорiя, що вивчає залежнiсть державних дiй вiд впливу географiчних чинникiв на стан i еволюцiю економiчної, полiтичної та соцiальної систем суспiльства
12. Повернення емiгранта в країну первiсного проживання, поворотна мiграцiя
13. Перемiщення людей з одного регiону в iнший
14. Постiйний союз самостiйних держав для здiйснення конкретних спiльних цiлей. члени конфедерацiї повнiстю зберiгають державний суверенiтет i передають в компетенцiю союзу рiшення обмеженої кiлькостi питань - найчастiше в областi оборони, зовнiшньої полiтики, транспорту та звязку, грошової системи. конфедерацiї iснували в сша (1776-1787), Швейцарiї (до 1948), германии (1815-1867)
16. Громадяни, якi мають право голосу для участi в полiтичних виборах
17. З другої половини XX ст. у глобальному суспiльствi значно посилилися процеси iнтеграцiї суспiльного життя вiдомi пiд назвою процесiв …
19. Процес адаптацiї продукту, такого як програмне, або апаратне забезпечення, до мовних i культурних особливостей регiону (регiонiв), вiдмiнного вiд того, в якому розроблявся продукт.
20. Розвиток, змiцнення економiчних, полiтичних та iнших звязкiв мiж областями або державами, що входять в один регiон
21. Форма правлiння з безконтрольним самовладдям однiєї особи, єдиновладдя, самовладдя
22. Довгостроковi вкладення капiталу з метою отримання прибутку
24. Науковi методи досягнення практичних цiлейПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Дiєприкметник (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы