Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Ризики (укр.)"

 
По горизонтали
3. Це виручка вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарiв та податкiв з продажу (податку на додану вартiсть, акцизного збору тощо).
4. Истема взаємопов'язаних показникiв, яка характеризує будь-яке явище або процес шляхом спiвставлення його окремих сторiн; рiзниця мiж доходами i витратами.
5. Власник акцiй акцiонерного товариства, компанiї, пiдприємства.
7. Фiзична або юридична особа, яка здiйснює вкладання капiталу в певний сектор економiки (промисловiсть, транспорт тощо) з метою одержання прибутку.
11. Довгостроковi вкладення з метою створення нових i модернiзацiї дiючих пiдприємств, освоєння новiтнiх технологiй i технiки, збiльшення виробництва i отримання прибутку.
13. Активи, суспiльнi засоби платежу, якi слугують засобом обiгу, одиницею рахунку i засобом накопичення.
14. Сукупнiсть матерiальних та грошових коштiв, а також iнтелектуальних здобуткiв, використовуваних у процесi виробництва та iнших сферах дiяльностi з метою отримання прибутку. У бiльш вузькому значеннi — активи фiрми (пiдприємства) за мiнусом її зобов'язань (заборгованостi).
15. Дозвiл, який надається державними органами юридичним i фiзичним особам на здiйснення певних видiв суспiльно корисної дiяльностi, у тому числi зовнiшньоекономiчної, використання нематерiальних ресурсiв протягом певного термiну за обумовлену винагороду.
По вертикали
1. Пiдприємство, капiтал якого являє собою об'єднану власнiсть декiлькох самостiйних пiдприємств.
2. Органiзацiйно оформлений, регулярно функцiонуючий ринок, на якому здiйснюється торгiвля цiнними паперами (фондова бiржа) або оптова торгiвля товарами за стандартними зразками (товарна бiржа).
5. Платiжний документ, за яким кредитна установа дає розпорядження iншiй кредитнiй установi негайно сплатити пред'явниковi акредитива певну суму грошей за рахунок спецiально заброньованих коштiв шляхом заповнення акредитивного листа.
6. Це результат будь-якого заходу, який найчастiше виражається певною грошовою сумою (чиста продукцiя, прибуток пiдприємства, нацiональний дохiд).
8. Кредитний цiнний папiр, який випускається державою або пiдприємством як боргове зобов'язання; має строк погашення i фiксованi виплати за вiдсотками.
9. Тимчасове статутне об'єднання промислового i банкiвського капiталу для реалiзацiї певної пiдприємницької iдеї та досягнення загальної мети (здiйснення спiльного iнновацiйно-iнвестицiйного чи iншого господарського проекту); консорцiуми можуть бути не лише нацiональнi (мiжгалузевi), а й мiжнароднi.
10. Працiвник, що обiймає посаду керiвника пiдприємства або його структурного пiдроздiлу.
12. Частина балансу пiдприємства, в якiй вiдображаються джерела формування i нагромадження капiталу.Похожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Банкiвська система (укр.) - Банкiськi ризики (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы