Готовый кроссворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему "Банкiськi ризики (укр.)"

 
По горизонтали
1. Скiльки максимальний перiод часу розгляду пакета документiв, необхiдних для отримання кредиту - … робочих днiв
7. Назвiть вид споживчого кредиту, що дозволяє купити в кредит будь-яку технiку прямо в магазинi
8. Метотд мiнiмiзацiї кредитного ризику шляхом розподiлу позик по рiзних категорiях позичальникiв
14. Процес визначення сьогоднiшньої (тобто поточної) вартостi грошей, коли вiдома їх майбутня вартiсть
16. Банкiвський ризик, управлiння яким багато в чому визначає ефективнiсть дiяльностi банку
19. Кредитний ризик контрагента можна роздiлити на двi складовi: ризик до здiйснення розрахункiв i ризик …
20. Який принцип кредитування виражає необхiднiсть своєчасного повернення отриманих вiд кредитора фiнансових ресурсiв пiсля завершення їх використання позичальником
24. Як по iншому можна назвати ризик країни
По вертикали
2. Одним з основних факторiв, який сучаснi банки враховують при встановленнi плати за кредит, є ставка …
3. Серiя рiвних платежiв, перiодично виплачувана позичальником на користь кредитора в рахунок погашення кредиту
4. Який аспект полягає у визначеннi кредитоспроможностi позичальника або контрагента
5. Назвiть один з принципiв банкiвського кредитування
6. Як називається ризик фiнансових втрат, повязаних з управлiнськими помилками, шахрайством у банку, неефективним наданням банкiвських послуг
9. Який кредит вiдрiзняється вiд середнього i довгострокового не тiльки термiном використання, а й обєктах вкладення i джерелам повернення
10. Тип кредитного ризику, залежно вiд рiвня здiйснення аналiзу
11. Як називається ризик фiнансових втрат, повязаних з вкладенням коштiв у цiннi папери
12. Ризик, iснування якого потрапило в поле зору фахiвцiв банку
13. Як у Стародавньому Римi називали людину, до якого зверталися з проханням про грошову позику
15. Назвiть метод оцiнки кредитоспроможностi
17. Комiтет, який займається впровадженням єдиних стандартiв у сферi банкiвського регулювання
18. Пiд яким словом розумiється лiквiдацiя пiдприємства, неплатоспроможнiсть
20. Останньою стадiєю кредитування є … кредиту позичальником
21. Особа, що володiє в силу свого положення в банку внутрiшньою iнформацiєю про справи банкiвської установи
22. Назвiть особу, яка бере участь у кредитуваннi, до якого застосовуються такi ж вимоги, як i до позичальника
23. Якi кредити видаються пiсля розгляду банком на пiдставi заявки та iнших документiв клiєнта

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы