Готовый кроссворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему «Банкiвськi операцiї (укр.)»

 
По горизонтали
6. Передавальний напис, що проставлений на зворотному боцi векселя або додатковому листi (алонжi) i засвiдчує передачу разом з векселем права на одержання платежу iншою особою
8. Знецiнювання грошей i безготiвкових коштiв, що супроводжується ростом цiн на товари i послуги
10. Короткостроковий кредит, який надається банком клiєнту в разi перевищення суми операцiй залишку коштiв на його поточному/ картковому рахунку або встановленого лiмiту кредитування
12. Продовження строку/термiну дiї договору тощо
15. Здатнiсть позичальника (контрагента банку) своєчасно здiйснювати розрахунки за всiма видами своїх зобовязань
19. Грошове зобов´язання банку, яке виставляється на пiдставi доручення його клiєнта-iмпортера на користь експортера
21. система, яка призначена для управлiння клiєнтом банкiвськими рахунками через мережу Iнтернет
24. Порядок видачi комерцiйним банкам, якi набули статусу юридичної особи, дозволу на здiйснення деяких чи всiх банкiвських операцiй
По вертикали
1. Програмно-технiчний комплекс, який дає можливiсть держателю платiжної карти виконати наступнi операцiї самообслуговування при введеннi пiн-коду
2. – документ, що складається в пiдтвердження проведення сплати за придбанi послуги та/або роботи/отриманi товари
3. Особа, для якої призначений грошовий платiж, одержувач грошей
4. – банк, який надає послуги з технологiчного та iнформацiйного обслуговування розрахункiв за операцiями, що здiйснюються з використанням платiжних карток в пс, вiдповiдає за переказ (вiдшкодування) коштiв торговим пiдприємствам, в яких здiйснювались розрахунки за придбанi товари чи послуги/роботи з використанням платiжних карток або реквiзитiв платiжних карток (iнтернет-магазин), тобто за товари чи послуги/роботи, що оплачувались безготiвковим шляхом
5. Цiнний папiр, що засвiдчує внесення її власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання позичальника перед кредитором вiдшкодовувати йому вартiсть цього цiнного папера в передбачений в ньому строк з виплатою процента
7. – iнформацiя в електроннiй формi про окрему операцiю iз застосуванням платiжної картки, яка сформована за результатами її виконання (переказ коштiв з одного рахунку на iнший)
9. Фiзична чи юридична особа, що зобовязується перед кредитором iншої особи вiдповiдати за виконання нею свого зобовязання в повному обсязi або в частинi
11. – одиницi вартостi, якi зберiгаються на електронному пристрої, приймаються як засiб платежу iншими особами, нiж особа, яка їх випускає, i є грошовим зобов’язанням цiєї особи, що виконується в готiвковiй або безготiвковiй формi. Авторизацiя – отримання пiдтвердження вiд банка-емiтента на проведення платежу
13. комунiкацiйна система, якою володiє i керує Федеральна резервна система (фрс) сша i використовується в основному для внутрiшнiх розрахункiв у сша
14. система, яка втiлює в себе останнi досягнення в сферi Iнтернеттехнологiй i вiдкриває новi можливостi у сферi послуг, якi надаються банком: мобiльнiсть
15. – юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть, що включає виконання за операцiями з платiжними iнструментами авторизацiї, монiторингу, збору, оброблення та зберiгання iнформацiї, а також надання обробленої iнформацiї до пс
16. – платiжна органiзацiя, учасники платiжної системи та сукупнiсть вiдносин, що виникають мiж ними при проведеннi переказу коштiв
17. – електронний платiжний засiб у виглядi емiтованої банком-емiтентом пластикової чи iншого виду картки (вiртуальна картка), що використовується для iнiцiювання переказу коштiв з рахунка платника або з вiдповiдного рахунка банку-емiтента з метою оплати вартостi товарiв i послуг, перерахування коштiв зi своїх рахункiв на рахунки iнших осiб, отримання коштiв у готiвковiй формi в касах банкiв через банкiвськi автомати, а також здiйснення iнших операцiй, передбачених вiдповiдним договором з
18. платiжний iнструмент, що виконує функцiю засобу iдентифiкацiї, за допомогою якого держателем цього iнструмента iнiцiюється переказ грошей з вiдповiдного рахунка платника або банку, а також здiйснюються iншi операцiї, передбаченi вiдповiдним договором
20. – замiна конфiденцiйних даних платiжної картки (номеру картки, строку її дiї) спецiальними цифровими значеннями, наприклад, внесення даних платiжної картки у смартфон для подальшого використання платiжної картки з метою iнiцiювання переказу коштiв (оплати за товар тощо)
22. Погашення старої заборгованостi шляхом випуску нових позик, головним чином замiною короткострокових зобов’язань довгостроковими
23. – банк, що є учасником пс, здiйснив емiсiю (випуск) платiжної картки та надави її у держателю фiзичний або юридичнiй особi

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы