Готовый кроссворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему "Банкiвський маркетинг (укр.)"

 
По горизонтали
4. Оптовий торговельний … дiє вiд власного iменi, але за кошти клiєнта
10. Група дистрибюторiв (вiдповiдно до матрицi, основаної на прибутковостi та потенцiалi зростання), коли збитки збiгаються з низьким оборотом
12. Одна з властивостей маркетингової логiстики
17. Торги зi зменшенням цiни
19. Стратегiя … споживачiв передбачає, що виробники завчасно визначають, кому саме оптовi та роздрiбнi посередники будуть продавати товари
20. Призначається для органiзацiї продажу товарiв кiнцевим споживачам, розмiщується в окремiй спорудi полегшеної конструкцiї та має торговий зал для покупцiв
22. Фiзичне перемiщення товарiв вiд мiсць їх походження до мiсць споживання
По вертикали
1. Територiальна … , що досягається шляхом децентралiзацiї точок оптової та роздрiбної торгiвлi, пiдвищує задоволенiсть клiєнтiв, оскiльки скорочує потреби у транспортуваннi i витрати на пошук потрiбного товару
2. Буває безповоротна, частково поворотна, поворотна
3. Стратегiя, за якої маркетинговi заходи спрямованi на кiнцевих споживачiв, обминаючи посередникiв
5. Чим ширшим є … товарiв, доступних споживачу, тим вищий загальний рiвень обслуговування в маркетинговому каналi
6. Один iз методiв вивчення i оцiнювання конфлiктних ситуацiй
7. Стратегiя, за якої маркетинговi заходи спрямованi на посередникiв з метою привернути увагу до товарiв пiдприємств i добровiльного спiвробiтництва
8. Державне … — це засiб державного регулювання економiки шляхом формування на контрактнiй основi складу та обсягiв продукцiї, необхiдних для забезпечення прiоритетних державних потреб, розмiщення державних контрактiв на постачання (закупiвлю) серед пiдприємств, органiзацiй та iнших субєктiв господарської дiяльностi України всiх форм власностi
9.  ситуацiя, коли iснуюча, регульована керiвництвом та iдеальна системи дуже подiбнi одна до одної
11. Припускає, що кожен громадянин країни має однаковi можливостi доступу i використання маркетингових каналiв, що є в цiй країнi
12. Загальна здатнiсть каналiв забезпечувати рiвень обслуговування, необхiдний кiнцевим споживачам
13. Метод продажу, в процесi якого покупцi мають вiльний доступ до всiх товарiв
14. Вiдносини мiж субєктами соцiальної взаємодiї, якi характеризуються їх протистоянням на основi протилежно спрямованих мотивiв або суджень
15. Для органiзацiї та проведення процедур закупiвлi продукцiї за державнi кошти створюється тендерний
16. Сукупнiсть технiчних засобiв, призначених для перемiщення продукцiї та матерiалiв
18. Засiб, або комплекс засобiв, якi забезпечують захист товарiв вiд пошкоджень та втрат, а довкiлля — вiд забруднень, i полегшують процес обiгу товарiв
20. Логiстичний, дистрибуцiйний, збутовий
21. Документ, в якому зазначена послiдовнiсть настання тих чи iнших подiй
23. Комплекс операцiй, якi здiйснюються з метою постачання товарiв i послуг в розпорядження споживачiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы