Готовый кроссворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему "Банкiвськi оперцiї (укр.)"

 
По горизонтали
1. Сума грошових коштiв яку субєкти вносять у банк i якi залишаються на рахунках у банку
4. Здатнiсть активiв, бути швидко проданими за цiною близькою до ринкової
6. Платiж, при якому виконання грошового зобовязання вiдбувається до закiнчення договiрного термiну
7. Принцип, який полягає в тому, що за користування позиковими засобами позичальник, сплачує кредитору вiдсоток
9. Вид розрахункiв, при якому грошi списуються з рахунку платника i зараховуються на рахунок одержувача
10. Депозити до запитання, банкiв що мають договiрнi вiдносини один з одним
11. Операцiї, якi банк виконує за дорученням клiєнтiв, беручи за це плату
12. Вид кредиту, надається одним комерцiйним банком iншому
14. Вид кредиту, при якому списання коштiв здiйснюється з рахунку клiєнта понад залишок
15. Ризик при якому iснує ймовiрнiсть нездатностi позичальникiв виплатити вiдсотки i основну суму позики
16. Операцiї з залучення грошових коштiв на певний термiн
19. Який фонд формується за рахунок вiдрахувань вiд прибутку i служить для покриття збиткiв
20. Угода або дозвiл платника коштiв провести оплату
По вертикали
2. Послуги, при яких банк управляє фiнансовими справами фiрм, за певну плату
3. Сукупнiсть яких операцiй забезпечує формування ресурсiв комерцiйного банку
5. Платiж, при якому неможливо погасити грошове зобовязання в строк i передбачає встановлення нового термiну
8. Прибуток, що залишається пiсля платежiв до бюджету, вiдрахувань до резервинй капiтал i спецiальнi фонди
13. Умовне грошове зобовязання, прийняте банком за дорученням наказодавця
17. Банкiвська операцiя, при якiй банк надає позичальниковi суму грошей на певний час
18. Письмове грошове зобовязання, яке дає власниковi, право отримати вiд боржника суму коштiв у зазначений час

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы