Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Загальна (укр.)"

 
По горизонтали
1. Регулювання, що припускає вплив на стан нацiональної економiки, рiвень дiлової активностi за допомогою державного контролю над грошовим обiгом у країнi
3. Перша школа економiчної теорiї
5. Полiтика що дiяльнiстю держави та спрямована на обмеження сукупного попиту
6. Фiзичнi або юридичнi особи, якi використовують продукцiю органiзацiї для особистих потреб або потреб своєї органiзацiї
8. Фiрми або окремi особи, якi постачають машини, устаткування та iншi матерiальнi ресурси для задоволення технологiчних або особистих потреб органiзацiї чи окремої особи
9. Ефект, що вiдображає вiдносний прирiст результативностi дiяльностi бiзнес–органiзацiї шляхом спiвставлення результату та витрат на його отримання у вартiсному виразi
10. Пiднесення
11. Норматив, що являють собою регламентовану кiлькiсть виконавцiв, необхiдних для виконання окремої роботи, комплексу робiт або функцiї
13. Необмежена кiлькiсть iнформацiї про зовнiшнє середовище i ймовiрнiсть її недостовiрностi
15. Акцiонерна форма власностi, що передбачає колективне володiння власнiстю (капiталом), концентрацiю функцiй управлiння пiдприємством в руках професiйних управляючих (менеджерiв)
16. Швидкiсть змiни оточення органiзацiї
17. Полiтика - дiяльнiсть держави, спрямована на розширення сукупного попиту
18. Постiйний процес порiвняння продуктiв (товарiв), виробничих процесiв, методiв, форм та систем управлiння, iнших характеристик органiзацiї в цiлому та її окремих частин (пiдсистем) з подiбними елементами виробничо-управлiнського типу iнших органiзацiй
21. Незайнятiсть, вiдсутнiсть постiйного мiсця роботи в частини працездатного населення
22. Це знецiнення грошей, зниження їх купiвельної спроможностi
23. Iнновацiйна теорiя пояснює
24. Iнфляцiя, за якої темпи зростання цiн становлять до 200% за рiк
25. Середовище органiзацiї, що являє собою складну систему елементiв i звязкiв мiж ними, що є обєктом контролювання та регулювання керiвництвом називається
По вертикали
2. Ефект, що досягається на основi взаємодiї елементiв системи, коли вони отримають певнi новi якостi пiсля включення їх у систему
4. Безробiття, яке засвiдчує невiдповiднiсть знань, умiнь, навичок працiвникiв потребам виробництва й вимогам роботодавцiв
7. Сукупнiсть факторiв, якi можуть не здiйснювати прямий, тобто негайний вплив на операцiї органiзацiї, але з часом будуть вiдображатись на них
12. Полiтика … — це дiяльнiсть держави, спрямована на погашення коливань в економiцi
14. За причинами виникнення iнновацiй, впровадження яких має випереджальний характер з метою здобуття вирiшальних конкурентних переваг у перспективi
19. Будь-якi подiї полiтичного, економiчного, соцiального, вiйськового характеру, що вiдбуваються у свiтi i стосуються бiльше двох країн свiтового спiвтовариства називаються
20. Кожне нововведення, творцем якого є пiдприємцi, порушуєПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Астрономiя (укр.) - Загальна (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Загальна (укр.)
3.
По предмету Електротехнiка (укр.) - Загальна (укр.)
4.
По предмету Кримiнальне право України (укр.) - Загальна частина (укр.)
5.
По - Загальна частина (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы