Готовый кроссворд по - на тему "Загальна частина (укр.)"

 
По горизонтали
4. Це увага, яка збуджується до когось або чогось значного, важливого, корисливого або як такi
6. Певний перiод, етап у життi, розвитку кого -, чого-небудь, якi мають свої якiснi особливостi, фаза, щабель, ступiнь
7. Це надобнiсть, нужда у чомусь, без задоволення якої неможливо обiйтися
10. Пiдшукування або пристосування засобiв чи знарядь вчинення злочину, пiдшукування спiвучасникiв або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також iнше умисне створення умов для вчинення злочину. Виявлення умислу на вчинення злочину
16. Це рiч матерiального свiту, з допомогою якої вчинюється злочин (нiж, сокира, пiстолет тощо)
17. Склад злочину з помякшуючими обставинами, що характеризується обставинами, якi значною мiрою знижують суспiльну небезпечнiсть i каранiсть даного виду злочину
20. Визначення поняття злочину вiдображає юридичнi ознаки злочину: злочином визнається таке дiяння, яке передбачається законом як кримiнально каране (злочином є те, що каране, або злочинним є те, що передбачено кримiнальним законом)
22. Особа усвiдомлює можливiсть настання суспiльне небезпечних наслiдкiв своєї дiї чи бездiяльностi, не проявляє належної уваги до державних, колективних iнтересiв чи iнтересiв iнших осiб, вважає для себе можливим поставити її пiд загрозу
По вертикали
1. Суспiльно небезпечне винне дiяння (дiя або бездiяльнiсть), вчинене субєктом злочину
2. Це те, на що завжди посягає злочин i чому вiн завжди заподiює певної шкоди. Це тi суспiльнi вiдносини, що охороняються кримiнальним законом
3. Вчинення особою з прямим умислом дiяння (дiї або бездiяльностi), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого вiдповiдною статтею Особливої частини кк, якщо при цьому злочин не було доведено до кiнця з причин, що не залежали вiд її волi
5. Це особа, яка вчиняє злочин
6. Структурна частина кримiнально-правової норми
7. Це тi речi (фiзичнi утворення) або явища матерiального свiту, у зв’язку з якими або з приводу яких вчиняється злочин, або, впливаючи на якi, особа причиняє шкоду суспiльним вiдносинам
8. Це пасивна форма поведiнки особи, що полягає у невчиненнi нею конкретної дiї (дiй), якi вона мала обов’язок та можливiсть вчинити в конкретних умовах
9. Це умова, за якої застосовується кримiнально-правова норма
11. Склад злочину — вiн мiстить у собi основнi ознаки злочину i не мiстить нi обтяжуючих (квалiфiкуючих), нi помякшуючих обставин
12. Має мiсце тодi, коли особа, яка вчинила злочин, не передбачала можливостi настання суспiльне небезпечно небезпечних наслiдкiв своєї дiї чи бездiяльностi, хоча повинна була i могла передбачати
13. Склад iз квалiфiкуючими ознаками, тобто з такими, якi обтяжують вiдповiдальнiсть i впливають на квалiфiкацiю
14. Визначення поняття злочину вiдображає лише соцiальну сутнiсть злочину, його протирiччя з певними, визнаними суспiльством, соцiальними цiнностями (злочин – суспiльно небезпечне дiяння)
15. Це частина кримiнально-правової норми, яка описує стандарти забороненої (злочинної) поведiнки певного виду, дає текстуально лише специфiчнi ознаки, притаманнi описуваному злочину, називає чи описує ознаки конкретного злочину
18. Спонукальна, рушiйна причина певної поведiнки особи, яка може виражати потреби, почуття, емоцiї людини
19. Законодавче визнання певних дiянь злочинними та караними, тобто встановлення за їх вчинення кримiнальної вiдповiдальностi та покарання
21. Виключення дiянь з числа кримiнально караних, тобто скасування за їх вчинення кримiнальної вiдповiдальностi
23. Особа, яка його вчинила, передбачала можливiсть настання суспiльно небезпечних наслiдкiв своєї дiї або бездiяльностi, але легковажно розраховувала на їх вiдвернення, або не передбачала можливостi настання таких наслiдкiв, хоч повинна була i могла їх передбачати

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы