Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Споживання (укр.)"

 
По горизонтали
1. Не рухоме майно та фiнансовi засоби, якими володiє населення
4. Все, що має грошову вартiсть, i є власнiстю фiзичної або юридичної особи
5. У 1976 роцi вiн став лауреатом премiїпамятi альфреда Нобеля за досягнення у дослiдженнi споживчого аналiзу, розробцi грошово-кредитної теорiї
6. Iнвестицiї, що викликаються стрiмким ростом сукупного попиту
8. Збiльшення ставки вiдсотка збiльшує витрати тому обсяг iнвестицiй …
9. Методика зведення майбутнього доходу до поточної вартостi
11. Розрiзняють валовi i чистi iнвестицiї, першi перевищують останнi на велечину …
12. Iнвестицiї, що не повязанi з ростом сукупного попиту, а здiйснюванi пiдприємцями з метою полiпшити своє становище на ринку
13. Iнфляцiя, яка вишла з пiдконтролю
14. Числовий коефiцiєнт, який показує залежнiсть змiн доходу вiд змiн iнвестицiй
15. Дохiд, очiкуваний споживачами за тривалий промiжок часу
17. Видатки на придбання товарiв i послуг для задоволення потреб людей
18. Якщо номiнальна вiдсоткова ставка стабiльна, а цiни зростають, то сукупний попит на iнвестицiї …
20. Довгостроковий iнвестецiйний план управлiння капiталом
21. Та частина використовуваного доходу, яка не витрачается на споживання
22. Мультиплiкатор, який враховує вилучення лише в формi заощаджень
24. Одна iз течiй сучасного економiчного консерватизму, яка виникла у 70-80-х рр. хх столiття
25. Процентна ставка, очищенна вiд iнфляцiї
По вертикали
2. Величина змiни сукупного доходу в результатi додаткової продажi одиницi блага
3. Вiдомо, що … сплачується частково за рахунок споживання i частково за рахунок заощаджень
7. Найважливiшими формами заощаджень є …
10. Емперичнi дослiдження показали, що в довгостроковому перiодi середня схильнiсть до споживаннь …
16. Вiдношення приросту iнвестицiй до приросту доходу
19. Лiнiя графiка споживання яка вiдображає тотожнiсть мiж споживчими видатками i пiслядодатковим доходом
23. Хто з економiстiв вiдвiв сферi споживання ключову роль у макроекономiчному аналiзiПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Споживання домогосподарств (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По - Дiєприкметник (укр.)
4.
По - Лiнгвiстика (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы