Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Соцiальний захист (укр.)"

 
По горизонтали
6. Соцiально прийнятний рiвень споживання продуктiв харчування, непродовольчих товарiв та послуг виходячи з соцiальних або фiзiологiчних потреб це - нормативи …
9. Тривала або постiйна втрата здоров’я внаслiдок: трудового калiцтва або професiйного захворювання (у тому числi калiцтва, не пов’язаного з роботою, iнвалiдностi з дитинства). Залежно вiд ступеня втрати здоров’я встановлюється одна з трьох груп iнвалiдностi: перша, друга, третя
13. Встановленi законами, iншими нормативно-правовими актами соцiальнi норми i нормативи або їх комплекс, на базi яких визначаються рiвнi основних державних соцiальних гарантiй це - державнi соцiальнi …
14. Розмiр особистого доходу громадянина або сiмї, який гарантує їм достатнiй рiвень задоволення потреб, що обраховується на основi визначення вартiсної величини набору нормативiв споживання та забезпечення це - нормативи …
19. Вартiсна величина достатнього для забезпечення нормального функцiонування органiзму людини, збереження його здоровя набору продуктiв харчування, а також мiнiмального набору непродовольчих товарiв та мiнiмального набору послуг, необхiдних для задоволення основних соцiальних i культурних потреб особистостi це - прожитковий
20. Яка виплата здiйснюється особам рядового, сержантського, старшинського та офiцерського складу та деяким iншим особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом та звiльняються зi служби за станом здоров'я
25. Передбачена законодавством система матерiального забезпечення та обслуговування громадян у старостi, на випадок хвороби, повної чи часткової втрати працездатностi, втрати годувальника, а також сiмей, в яких є малолiтнi й неповнолiтнi дiти це - соцiальне
По вертикали
1. Грошове забезпечення, отримуване громадянами з пенсiйних, страхових та iнших фондiв при досягненнi вiдповiдного вiку, внаслiдок втрати годувальника, iнвалiдностi та в деяких iнших випадках
2. Рiвень, що гарантує оптимальне задоволення потреб це - нормативи … споживання
3. Соцiально прийнятний рiвень споживання продуктiв харчування, непродовольчих товарiв та послуг виходячи з соцiальних або фiзiологiчних потреб це - нормативи … споживання
4. Рiвень, що гарантує оптимальне задоволення потреб це - нормативи …
5. Показники необхiдного споживання продуктiв харчування, непродовольчих товарiв i послуг та забезпечення освiтнiми, медичними, житлово-комунальними, соцiально-культурними послугами це - … норми
7. Показники необхiдного споживання продуктiв харчування, непродовольчих товарiв i послуг та забезпечення освiтнiми, медичними, житлово-комунальними, соцiально-культурними послугами
8. Вид трудової державної пенсiї, що встановлюється окремим категорiям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професiйної працездатностi або придатностi до настання вiку, що дає право на пенсiю за вiком це - Пенсiя за …
10. Трудова державна пенсiя, що призначається у разi: настання iнвалiдностi, яка спричинила повну або часткову втрату здоров’я, внаслiдок калiцтва трудового або професiйного захворювання
11. В Українi вид трудової державної пенсiї, що призначається громадянам незалежно вiд фактичного стану працездатностi пiсля досягнення певного вiку це - Пенсiя за …
12. Вид трудової державної пенсiї, що встановлюється окремим категорiям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професiйної працездатностi або придатностi до настання вiку, що дає право на пенсiю за вiком це - Пенсiя за … рокiв
15. Встановленi законами мiнiмальнi розмiри оплати працi, доходiв громадян, пенсiйного забезпечення, соцiальної допомоги, розмiри iнших видiв соцiальних виплат, встановленi законами та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують рiвень життя не нижчий вiд прожиткового мiнiмуму це - державнi соцiальнi
16. Протягом скiлькох мiсяцiв сiм’я загиблих пiд час проходження служби осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi потребують полiпшення житлових умов, забезпечуються житлом
17. Засновником системи державного соцiального забезпечення вважається
18. Нормативи, що визначаються на основi показникiв фактичного споживання або забезпеченостi для всього населення чи його окремих соцiально-демографiчних груп
21. Передбачена законодавством система матерiального забезпечення та обслуговування громадян у старостi - це, яке забезпечення
22. Яке забезпечення здiйснюється особам рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, членiв їхнiх сiмей та основних працiвникiв професiйних аварiйно-рятувальних служб
23. Розмiри споживання в натуральному виразi за певний промiжок часу (за рiк, за мiсяць, за день) продуктiв харчування, непродовольчих товарiв поточного споживання та деяких видiв послуг це - нормативи …
24. Скiльки вiдсоткiв мають особи вiйськової або внутрiшньої служби для одержання пiльгПохожие категории кроссвордов

1.
Захист Вiтчизни (укр.)
2.
Цивiльний захист (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Єдиний соцiальний внесок в Українi (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Мiжнародний захист прав iнтелектуальної власностi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы