Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Бiоекономiка (укр.)"

 
По горизонтали
5. Процес виведення висновку, що гарантовано слiдує, якщо вихiднi припущення iстиннi то висновок на їх пiдставi є чинним
8. Наука, що вивчає життєдiяльнiсть живих органiзмiв, способи екомiнiзацiї у звязку з погiршення стану навколишнього середовища через бурхливий розвиток нтп
12. Вартiсть факторiв виробництва, якi необхiдно витратити на виробництво продукцiї, та її збут
17. Процес обєднання будь-яких елементiв (частин) в одне цiле
19. Процес адаптацiї продукту, такого як програмне або апаратне забезпечення, до мовних i культурних особливостей регiону (регiонiв), вiдмiнного вiд того, в якому розроблявся продукт
22. Нагромадження, збирання
23. Публiчна демонстрацiя досягнень в галузi економiки, науки, технiки, культури, мистецтва та iнших галузях суспiльного життя
По вертикали
1. Переваги, пiльги, наданi окремим державам, пiдприємствам, органiзацiям для пiдтримки певних видiв дiяльностi
2. Процес судження, котрий досягає висновку, що при наявному станi знань є напевно iстинний, але не гарантує його. Iндуктивний висновок може бути спростований або узагальнений при наявностi додаткових фактiв
3. Однорiднi сумiшi очищених, змелених i спецiально пiдготовлених кормiв i кормових джерел, якi приготованi за науково обґрунтованими рецептами i призначенi для згодовування окремим видам, виробничим i статевим групам тварин
4. Сукупнiсть прийомiв дослiдження, що застосовуються в певнiй науцi, або як вчення про методи пiзнання й перетворення дiйсностi
6. Регулярний ринок широкого значення, що органiзовується у визначеному мiсцi
7. Галузь науки, що займається вивченням особливостей реакцiї нових сортiв, гiбридiв культурних i дикорослих видiв рослин на дiю бiотичних, абiотичних та антропогенних факторiв середовища
9. Механiзм стихiйного регулювання виробництва в умовах вiльних ринкових вiдносин
10. Здатнiсть давати продукцiю
11. Галузь сiльського господарства, що займається розведенням i використанням сiльськогосподарських тварин
13. Органiчнi матерiали, як-от деревина, вiдходи та спирти, якi використовуються для виробництва енергiї
14. Здатнiсть певного обєкта або субєкта перевершити конкурентiв у заданих умовах
15. Постiйне ринкове спiввiдношення
16. Мiждисциплiнарна галузь, що виникла на стику бiологiчних, хiмiчних i технiчних наук
18. Спецiально органiзований i перiодично дiючий ринок продажу товарiв
19. Обов’язковий компонент будь-якої цiлiсної економiчної системи i пiдсистеми
20. Комплекс суспiльних наукових дисциплiн про господарство, а саме — про органiзацiю та управлiння матерiальним виробництвом, ефективне використання ресурсiв, розподiл, обмiн, збут i споживання товарiв та послуг
21. Фiнансова або iнша пiдтримка державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання подiбного Товару, завдяки якiй субєкт господарсько-правових вiдносин країни експорту одержує пiльги (прибутки)
24. Письмова угода, договiр, за яким сторони, що його уклали, мають взаємнi зобовязанняПохожие категории кроссвордов

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)
3.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
4.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы