Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Мiжнародний контракт (укр.)"

 
По горизонтали
2. Форма розрахункiв, за якою продавець доручає банку одержати вiд покупця за посередництвом банку-покупця, або iншого банку, платiж проти передачi документiв, що засвiдчують вiдвантаження товару, виконання робiт, або надання послуг
6. Одна iз сторiн договору у цивiльно-правових вiдносинах
8. Мiжнароднi комерцiйнi умови, комплект мiжнародних правил з тлумачення найбiльш широко використовуваних торговельних термiнiв (умов) в галузi мiжнародної торгiвлi
9. Пропозицiя певнiй сторонi укласти угоду з урахуванням викладених умов
11. Самостiйний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими субєктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi
12. Фiзична особа або фiрма, що займаються купiвлею-продажем цiнних паперiв, валют, товарiв i що дiє вiд свого iменi i за свiй рахунок
13. Форма страхування вартостi товару або прибутку, валютного ризику при здiйсненнi фючерсних угод у банкiвськiй, страховiй, бiржовiй та комерцiйнiй практицi
15. Неустойка у вiдсотках вiд невиконаного чи неналежно виконаного зобовязання
По вертикали
1. Обставини, що виникли внаслiдок прийняття рiшень законодавчого або нормативно-правового характеру, обовязкових для субєктiв у тому числi аграрного ринку згiдно iз законодавством, або тi, що виникли внаслiдок стихiйного лиха
3. Згода прийняти умови, що мiстяться у пропозицiї укласти договiр
4. Ввiз iз митної територiї країни за кордон товарiв i послуг без зобовязання їхнього зворотного повернення
5. Особа, що отримує прибуток вiд своєї власностi, яку передано в довiрче користування другiй особi, юридичнiй чи фiзичнiй (оренда, винайм), або вiд використання власностi третiми особами
7. Цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобовязання сплатити визначену суму грошей власнику
10. Продукт природи i людської працi або тiльки людської працi у матерiальнiй i нематерiальнiй субстанцiї та у формi послуг
14. Дiї громадян i органiзацiй, спрямованi на встановлення, змiну або припинення цивiльних прав або обовязкiвПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнародний цивiльний процес (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнародний кредит (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Мiжнародний захист прав iнтелектуальної власностi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы