Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Економiчна кiбернетика (укр.)"

 
По горизонтали
2. Наука кiбернетики, яка дослiджує процеси управлiння в технiчних пристроях
8. Залежнiсь двох випадкових величин
11. Сукупнiсть сигналiв, сприйнятих нашою свiдомiстю, якi вiдбивають властивостi обєктiв i явищ зовнiшнього свiту
12. Здатнiсть системи зберiгати свiй стан як найдовше за вiдсутностi зовнiшнiх збурень чи за постiйного впливу зовнiшнього середовища
14. Набiр визначень взаємодiї рiзнотипного програмного забезпечення
16. Подiл системи на частини, з метою її спрощення
21. Виникнення в системах певних просторових, часових або функцiональних структур без специфiчного впливу на систему з боку зовнiшнього середовища, тобто поява чи зростання впорядкованостi, виникнення порядку iз хаосу.
24. Сумуючий ефект, дiя двох або бфльше факторiв суттєво переважає ефект кожного окремого компонента
25. Що є множиною вiдносно однорiдних елементiв, якi обєднанi спiльними функцiями
По вертикали
1. Скiнченний впорядкований набiр точних правил, якi вказують, якi дiї i в якому порядку необхiдно виконувати, щоб за скiнченну кiлькiсть крокiв досягти поставленої мети або дiстати розв’язок поставленої задачi.
3. Пристосування до змiн
4. Характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має вiдносно сталий характер
5. Що є множиною елементiв системи та звязкiв мiж ними
6. Концепцiя в програмуваннi, вiдповiдно до якої використовується спiльний iнтерфейс для обробки даних рiзних спецiалiзованих типiв
7. Що є предметом вивчення кiбернетики
9. Лiнiї нульового зростання виробничої функцiї.
10. Форма зв'язку мiж випадковими величинами
13. Пiдтримка iстотних внутрiшнiх параметрiв системи в певних (як правило, досить вузьких) межах для забезпечення оптималь­ного режиму функцiонування.
15. Кiлькiсна мiра невизначеностi ситуацiї або подiї.
17. Механiзм ООП, де об’єкт вмiщує не тiльки данi, але i правила їх обробки, оформленi в виглядi виконуваних фрагментiв (методiв)
18. Наявнiсть в системi особливих властивостей
19. Наука про управлiння системами довiльної природи, яка акцентує увагу на iнформацiйних аспектах управлiння.
20. Сукупнiсть елементiв, об’єднаних спiльним процесом функцiонування, якi, взаємодiючи, реалiзують певну операцiю, необхiдну для досягнення поставленої перед системою в цiлому мети.
22. Явище, при якому дисперсiя залишкiв є змiнною величиною
23. Кiлькiсна модель якiсних цiлей, що повинна точнiше її вiдтворювати.Похожие категории кроссвордов

1.
Економiчна теорiя (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна дiагностика (укр.)
2.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть (укр.)
5.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Науково-технiчний та органiзацiйний прогрес. Економiчна ефективнiсть технiчних та органiзацiйних нововведень. (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы