Готовый кроссворд по предмету Полiтична економiя (укр.) - на тему "Економiчна система (укр.)"

 
По горизонтали
1. Ефект, коли цiна на товар зростає, то споживачi намагаються замiнити цей товар на iнший
3. . Вся сума доходiв, якi домогосподарство отримує в грошовiй чи натуральнiй формi з будь-яких джерел
4. Самостiйний субьєкт господарювання, здiйснює свою дiяльнiсть для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi в порядку
6. Це органiзована сукупнiсть людей, об'єднаних характерними для них вiдносинами на певному етапi iсторичного розвитку
7. Право, засноване законi можливостi корисних властивостей речi для задоволення потреб виробника
8. Механiзм … узгоджує функцiонування i розвиток ланок економiчної системи, приводить у вiдповiднiсть продуктивнi сили i економiчнi вiдносини. Вiн являє собою сукупнiсть конкретних форм господарювання, органiзацiйно-iнституцiональних систем, методiв та важелiв регулювання економiчних процесiв.
10. Це система економiчних факторiв, якi в процесi суспiльного подiлу працi забезпечують перетворення навколишнього середовища, створюють блага для задоволення потреб людини i суспiльства, визначають рiвень продуктивностi суспiльної працi.
11. . Розподiл доходiв домогосподарства залежно вiд факторiв виробництва
12. . Одна iз функцiй домогосподарства, коли воно здiйснює виробництво власної продукцiї для задоволення потреб ринку
15. Конкуренцiя, коли ринок не здатний виконувати свої функцiї, внаслiдок чого,
16. . Виплати, якi здiйснює держава рiзним категорiям населення
17. . Споживчий бюджет — вартiсть набору життєвих засобiв, розрахована за нормами i нормативами споживання, якi задовольняють розумнi рацiональнi потреби людей
18. Це система економiчних факторiв, якi в процесi суспiльного подiлу працi забезпечують перетворення навколишнього середовища, створюють блага для задоволення потреб людини i суспiльства, визначають рiвень продуктивностi суспiльної працi
20. Комплекс суспiльних наукових дисциплiн про господарство, а саме — про органiзацiю та управлiння матерiальним виробництвом, ефективне використання ресурсiв, розподiл, обмiн, збут i споживання товарiв та послуг
21. Характеризує можливiсть i бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалiзацiї на ринку за певними цiнами
22. Обьеднання для досягнення спiної мети
23. . Одна iз функцiй домогосподарства, коли воно здiйснює використання товарiв i послуг для задоволення власних потреб
24. Процес обмiну товарами, послугами, цiнностями i грошима. У широкому значеннi — вид пiдприємницької дiяльностi, пов'язаний з купiвлею-продажем товарiв.
По вертикали
2. . комплекс суспiльних наукових дисциплiн про господарство, а саме — про органiзацiю та управлiння матерiальним виробництвом, ефективне використання ресурсiв, розподiл, обмiн, збут i споживання товарiв та послуг
5. Ринок, який регулюється i контролюється державою за допомогою спецiальних заходiв адмiнiстративного та економiчного характеру
8. Тип взаємозвязку елементiв системи може бути «вертикальним» або
9. . це органiзована сукупнiсть людей, обєднаних характерними для них вiдносинами на певному етапi iсторичного розвитку
13. Метод розрахування витрат на виробництво одиницi продукцii
14. . Компанiя, яка здiйснює управлiння пiдприємствами за рахунок переважної участi в cтатутному фондi чи шляхом володiння контрольним пакетом акцiй iнших компанiй
19. . Розподiл, за допомогою якого сукупний дохiд суспiльства розподiляється серед окремих домогосподарств

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы