Готовый кроссворд по предмету Полiтична економiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Економiчний процес взаємодiї i боротьби товаровиробникiв за найвигiднiшi умови виробництва i збуту товарiв, за отримання найбiльших прибуткiв
5. Державний орган, який створений i працює з метою забезпечення державної полiтики в галузi статистики країни, створення i необхiдного функцiонування загальнодержавної системи економiко-статистичної iнформацiї на територiї України
9. Яка еластичнiсть попиту - визначає ступiнь чутливостi споживача попиту на один товар (х) залежно вiд цiни на iнший товар (у)
13. Вид безробiття, при якому страждають незахищенi верстви населення, такi, як молодь, жiнки, iнвалiди
18. – це суспiльна наука, що дослiджує проблему такого використання чи перемiщення рiдкiсних ресурсiв (засобiв виробництва), при якому досягається найбiльше, максимальне задоволення безмежних потреб суспiльства (мета виробництва)
21. Наука про виробничi (економiчнi) вiдносини людей i закони суспiльного виробництва, розподiлу, обмiну i споживання матерiальних благ на рiзних ступенях розвитку людства
25. Результат привласнення, тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх
По вертикали
1. Продукти виробництва у речовiй чи iнформацiйнiй формi, найчастiше у предметному виглядi, що кiлькiсно вимiрюється в натуральному i грошовому обчисленнi
2. Економiчний феномен, що пов’язаний з перевищенням пропозицiї ресурсу працi над попитом на цей ресурс
4. Безробiття, що стосується молодi, яка вперше виходить на ринок працi й не може отримати роботу
6. Всi виплати, якi вiдповiдають реальному економiчному внеску домогосподарств, але не еквiвалентнi виробничим витратам
7. Договiрнi об’єднання, створенi на основi поєднання виробничих, наукових та комерцiйних iнтересiв, з делегуванням окремих повноважень централiзованого регулювання дiяльностi кожного з учасникiв
8. Субєктивна мiра задоволення, що його отримує iндивiд вiд споживання блага
10. Дiяльнiсть громадян, яка повязана iз задоволенням особистих та суспiльних потреб i приносить їм дохiд у грошовiй або iншiй формi
11. Конкуренцiя, на ринку з небагатьма великими продавцями товарiв, здатними суттєво впливати на цiни реалiзацiї цих товарiв
12. Розрахунково-вартiсна методика бухгалтерського облiку, за допомогою якого обраховується собiвартiсть виробленої продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, придбаних матерiальних цiнностей
14. Один iз шляхiв подолання безробiття на пiдприємствi, при якому робiтник отримую грошове або iнше матерiальне заохочення в нагороду за працю або особливий вчинок чи дiю
15. Для яких товарiв коефiцiєнт перехресної еластичностi має вiдємне значення
16. Перетворення певного економiчного явища на планетарне, таке, що стосується всiєї Землi
17. Яка наука вивчає взаємодiю окремих економiчних субєктiв та дослiджує механiзм функцiонування конкретних ринкiв
19. Процес адаптацiї продукту, такого як програмне, або апаратне забезпечення, до мовних i культурних особливостей регiону (регiонiв), вiдмiнного вiд того, в якому розроблявся продукт
20. Часткове безробiття
22. Документ, що мiстить iнформацiю про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства за звiтний перiод
23. До якої групи можна вiднести один з наслiдкiв безробiття: загострення кримiнальної ситуацiї
24. Виключне право, що належить однiй особi, групi осiб чи державiПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Полiтична елiта i лiдерство (укр.)
3.
Антична полiтична думка (укр.)
4.
Полiтична карта свiту (укр.)
5.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По политологии - Полiтична елiта i лiдерство (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Антична полiтична думка (укр.)
4.
По предмету Географiя (укр.) - Полiтична карта свiту (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Полiтична економiя (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы