Готовый кроссворд по предмету Полiтична економiя (укр.) - на тему "Ринок, iнфтаструктура та суспiльне вiдтворення (укр.)"

 
По горизонтали
5. Сукупнiсть створених та нагромаджених у країнi працею всього суспiльства матерiальних благ, розвiданих природних ресурсiв, досягнутого рiвня освiти людей, їхнього досвiду, майстерностi, творчих здiбностей, якi призначенi для розширеного вiдтворення з метою пiдвищення добробуту нацiї
11. Основа, пiдґрунтя, фундамент економiчної системи та її пiдсистем, її внутрiшня будова, що забезпечує цiлiснiсть. Завдяки iнфраструктурi здiйснюється рух потокiв товарiв i послуг вiд продавця до покупця
По вертикали
1. Ринкова цiна продукцiї (послуг) пiдприємства за вирахуванням вартостi сировини i матерiалiв, що купленi та витраченi на виробництво продукцiї або на виконання послуг
2. Особлива сфера суспiльного вiдтворення, в якiй вироблений продукт переходить до споживача
3. Система економiчних вiдносин мiж виробником i споживачем з приводу купiвлi – продажi товарiв та послуг на ринку, яка забезпечує оптимальний розподiл економiчних ресурсiв та їх ефективне використання
4. Грошовий капiтал, що надається в позику на певних умовах
6. Кредитно-фiнансова установа, основне призначення якої надавати кредити одним субєктам економiчної дiяльностi за рахунок залучення тимчасово вiльних коштiв у iнших
7. Це сукупна вартiсть кiнцевої продукцiї сфери матерiального виробництва та сфери послуг незалежно вiд нацiональної належностi пiдприємств, розташованих на територiї даної країни. ввп пiдраховується, таким чином, за територiальною ознакою
8. Операцiї, що мають забезпечити ефективне використання ресурсiв банку i передбачають надання кредитiв
9. Процес суспiльного вiдтворення, якщо його розглядати не як окремий акт, а як процес, що постiйно повторюється
10. Операцiї пов’язанi з залученням коштiв

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы