Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Ринок капiталiв (укр.)»

 
По горизонтали
3. Безстроковий цiнний папiр, емiтентом якого може бути тiльки акцiонерне товариство.
5. … дозвiл НБУ - це документ, на пiдставi якого банки мають право здiйснювати окремi операцiї, визначенi законодавством.
6. … капiтал - це кошти, вiдданi в позику пiд певний вiдсоток за умови повернення.
9. цiнний папiр, який засвiдчує позику її власником грошових коштiв емiтенту та пiдтверджує зобов'язання емiтента вiдшкодувати такому власнику номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений умовами випуску строк з виплатою фiксованого процента.
По вертикали
1. … валютна позицiя - вiдкрита валютна позицiя в окремiй iноземнiй валютi, активи i позабалансовi вимоги в якiй кiлькiсно перебiльшують пасиви та позабалансовi зобов’язання у цiй самiй валютi;
2. Котирування,, ,  - фiксацiя курсу нацiональної грошової одиницi в iноземнiй валютi на даний момент.
4. спiввiдношення мiж двома валютами, яке визначено через їх курс до третьої валюти
5. юридичнi або фiзичнi особи, а також держава, що вiдчувають нестачу у фiнансових ресурсах i готовi заплатити спецiалiзованому посереднику за право тимчасового користування ними.
6. … iнструмент - це спосiб участi в капiталi (статутному фондi) господарюючого суб'єкта.
7. … котирування - вартiсть одиницi нацiональної валюти виражається в iноземнiй валютi.
8. процедура котирування, яка складається з визначення i реєстрацiї мiжбанкiвського курсу шляхом послiдовного зiставлення попиту та пропозицiї по кожнiй валютi.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Ринок (укр.)
2.
Фiнансовий ринок (укр.)
3.
Хiрургiя (укр.)
4.
Конфлiктологiя (укр.)
5.
Фармакологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Ринок (укр.)
2.
По предмету Фiнансовий ринок (укр.) - Грошовий ринок (укр.)
3.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовий ринок (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы