Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Обiговi активи (укр.)»

 
По горизонтали
3. Продукцiя виробничо-технiчного призначення, споживчi й iншi товари, що перебувають на рiзних стадiях виробництва й обiгу, та очiкують вступу в процес виробничого або особистого споживання
9. Частина iнвестицiй, спрямована на вiдтворення основних засобiв виробничого i не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцiю i розвиток наявних основних засобiв, включаючи обєкти соцiальної сфери
10. Кошти, що передаються з державного бюджету до мiсцевих бюджетiв або з мiсцевих бюджетiв вищого рiвня до бюджетiв нижчого рiвня у виглядi дотацiй, субсидiй, субвенцiй та в iнших формах.
15. Сукупнiсть органiзацiйно-правових та економiчних заходiв у сферi мiжнародних валютних вiдносин, спрямованих на досягнення визначених державою цiлей.
18. Спосiб iнвестування грошей для групи iнвесторiв за якого вартiсть iнвестування цiльових обєктiв розподiляється помiж всiх них. … фонд
21. Це форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цiлi
24. Це система економiчних вiдносин мiж державою, юридичними та фiзичними особами, а також мiж окремими державами i мiжнародними економiчними iнститутами й органiзацiями щодо акумуляцiї та використання грошових засобiв на основi розподiлу й перерозподiлу валового внутрiшнього продукту i нацiонального доходу.
По вертикали
1. Капiтал, авансований на засоби працi. Тобто, це поняття вужче, нiж поняття постiйний капiтал. В процесi виробництва засоби працi зазнають фiзичного i морального зношування
2. Стандартний документ, який засвiдчує право придбати або продати цiннi папери
4. Звiт про фiнансовий стан установи, що вiдображає її активи, пасиви та капiтал в синтезованому виглядi на певну дату
5. Стратегiя, яка передбачає фiнансування майжевсiх активiв за рахунок довгострокових джерел - … стратегiя
6. Юридичнi i фiзичнi особи, якi здiйснили для пiдприємства поставку виробничих запасiв, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв чи iнших цiнностей. За поставку виникли зобов’язання, якi пiдлягають оплатi
7. Статегiя, що поточнi активи фiнансуються за рахунок поточних зобовязань - … стратегiя
8. Функцiя, що встановлює вiдповiднiсть мiж багатьма нормами та впливаючими на них факторами
11. Загальний, недеталiзований план певної дiяльностi, який охоплює тривалий перiод, спосiб досягнення складної цiлi
12. Зайвi або не потрiбнi пiдпрємству товарно-матерiальнi цiнностi, що значиться на його балансi
13. Сукупнiсть розподiлених у часi надходжень i видаткiв грошових коштiв та їх еквiвалентiв, генерованих пiдприємством у процесi господарської дiяльностi
14. Матерiальна зацiкавленiсть у страхуваннi об'єктiв, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевiзник i т. iн.
16. Грошова форма витрат на пiдготовку її виробництва, виготовлення i збут
17. Будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за компенсацiю незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатного надання товарiв
19. Предмет працi, який пiдлягає подальшому оброблюванню на пiдприемствi-споживачi
20. Частина виробничого капiталу, яка переносить свою вартiсть на знову створений продукт повнiстю i повертається до виробника в грошовiй формi пiсля кожного кругообiгу капiталу
21. Природнi, антропогеннi або техногеннi речовини та матерiали безпосередньо з яких виробляється продукцiя
22. Дiловi вiдносини мiж людьми або вiдносини мiж учасниками дiла (справи)
23. Перевищення попиту над пропозицiєю


Похожие категории кроссвордов:

1.
Логiстика (укр.)
2.
Терапiя (укр.)
3.
Дерматологiя (укр.)
4.
Соцiологiя (укр.)
5.
Електротехнiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi кошти (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Нематерiальнi активи (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi активи (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы