Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Обiговi активи (укр.)"

 
По горизонтали
1. Звiт про фiнансовий стан установи, що вiдображає її активи, пасиви та капiтал в синтезованому виглядi на певну дату
3. Кошти, що передаються з державного бюджету до мiсцевих бюджетiв або з мiсцевих бюджетiв вищого рiвня до бюджетiв нижчого рiвня у виглядi дотацiй, субсидiй, субвенцiй та в iнших формах.
6. Частина iнвестицiй, спрямована на вiдтворення основних засобiв виробничого i не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцiю i розвиток наявних основних засобiв, включаючи обєкти соцiальної сфери
7. Зайвi або не потрiбнi пiдпрємству товарно-матерiальнi цiнностi, що значиться на його балансi
8. Предмет працi, який пiдлягає подальшому оброблюванню на пiдприемствi-споживачi
9. Стратегiя, яка передбачає фiнансування майжевсiх активiв за рахунок довгострокових джерел - … стратегiя
11. Дiловi вiдносини мiж людьми або вiдносини мiж учасниками дiла (справи)
12. Матерiальна зацiкавленiсть у страхуваннi об'єктiв, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевiзник i т. iн.
13. Продукцiя виробничо-технiчного призначення, споживчi й iншi товари, що перебувають на рiзних стадiях виробництва й обiгу, та очiкують вступу в процес виробничого або особистого споживання
14. Природнi, антропогеннi або техногеннi речовини та матерiали безпосередньо з яких виробляється продукцiя
15. Сукупнiсть розподiлених у часi надходжень i видаткiв грошових коштiв та їх еквiвалентiв, генерованих пiдприємством у процесi господарської дiяльностi
16. Спосiб iнвестування грошей для групи iнвесторiв за якого вартiсть iнвестування цiльових обєктiв розподiляється помiж всiх них. … фонд
17. Частина виробничого капiталу, яка переносить свою вартiсть на знову створений продукт повнiстю i повертається до виробника в грошовiй формi пiсля кожного кругообiгу капiталу
18. Грошова форма витрат на пiдготовку її виробництва, виготовлення i збут
20. Посередник при укладаннi угод мiж продавцем i покупцем, страхувальником i страховиком, судновласником i фрахтувальником.
22. Статегiя, що поточнi активи фiнансуються за рахунок поточних зобовязань - … стратегiя
23. Це система економiчних вiдносин мiж державою, юридичними та фiзичними особами, а також мiж окремими державами i мiжнародними економiчними iнститутами й органiзацiями щодо акумуляцiї та використання грошових засобiв на основi розподiлу й перерозподiлу валового внутрiшнього продукту i нацiонального доходу.
По вертикали
2. Це форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цiлi
4. Будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за компенсацiю незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатного надання товарiв
5. Юридичнi i фiзичнi особи, якi здiйснили для пiдприємства поставку виробничих запасiв, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв чи iнших цiнностей. За поставку виникли зобов’язання, якi пiдлягають оплатi
10. Сукупнiсть органiзацiйно-правових та економiчних заходiв у сферi мiжнародних валютних вiдносин, спрямованих на досягнення визначених державою цiлей.
17. Капiтал, авансований на засоби працi. Тобто, це поняття вужче, нiж поняття постiйний капiтал. В процесi виробництва засоби працi зазнають фiзичного i морального зношування
18. Загальний, недеталiзований план певної дiяльностi, який охоплює тривалий перiод, спосiб досягнення складної цiлi
19. Функцiя, що встановлює вiдповiднiсть мiж багатьма нормами та впливаючими на них факторами
21. Перевищення попиту над пропозицiєюПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi кошти (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi активи (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Нематерiальнi активи (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Українська мова (укр.) - Осiнь (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы