Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансовий ринок України (укр.)"

 
По горизонтали
3. Як правило, це юридичнi особи якi вiд свого iменi випускають цiннi папери або iншi iнструменти, що дозволяють залучати кошти та кредитори
4. Cукупнiсть конкретних форм i методiв забезпечення розподiльчих i перерозподiльних вiдносин, утворення доходiв, фондiв грошових коштiв
5. Процес вкладання грошей в тi чи iншi об’єкти з розрахунком на збiльшення їх вартостi, а також отримання додаткового доходу
6. Грошовi документи, якi засвiдчують право володiння i довготермiновi зобовязання елементiв щодо виплати їхнiм власникам доходiв у виглядi девiдендiв або вiдсоткiв, а також можливiсть передавання грошових та iнших прав, що випливають з цих документiв iншим особам
8. Ринок, на якому визначається попит i пропозицiя на рiзноманiтнi фiнансовi iнструменти
9. Свiдчення того, що цiнний папiр може бути в будь-який момент реалiзований без великих втрат
12. Надання коштiв на принципах поворотностi, платностi, строковостi i забезпеченостi
13. Пiдтвердження того, що цiнний папiр може обертатися на ринку
14. Посередник ринку прямого фiнансування, який виконує технiчну функцiю (допомагає зустрiтися продавцю з покупцем фiнансових ресурсiв)
15. Ринок, за допомогою якого встановлюються взаємовiдносини мiж пiдриємствами i громадянами, якi мають потребу в фiнансових ресурсах, та органiзацiями i громадянами, якi можуть надати необхiднi кошти на певних умовах
По вертикали
1. Ринок, за допомогою якого встановлюються правовi й економiчнi взаємовiдносини мiж продавцями i покупцями валют
2. Передача майна у користування за певну плату i на певний строк
4. Сфера економiчних вiдносин з приводу купiвлi-продажу фiнансових активiв
7. Фiзичнi або юридичнi особи, якi залучають кошти iнших субєктiв для розвитку своєї дiяльностi
10. Громадяни та юридичнi особи країни, а також iноземнi громадяни, фiрми, держави, якi приймають рiшення про вкладання особистих, позичених або залучених коштiв в обєкти iнвестування
11. Напис емiтента, сума, дохiд, iнформацiя про емiтентаПохожие категории кроссвордов

1.
Ринок (укр.)
2.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
3.
Фiнансовий облiк (укр.)
4.
Iсторiя України (укр.)
5.
Конституцiйне право України (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий контролiнг (укр.)
3.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнансовий контроль (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Ринок (укр.)
5.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы