Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Фiнансовий ринок України (укр.)»

 
По горизонтали
3. Громадяни та юридичнi особи країни, а також iноземнi громадяни, фiрми, держави, якi приймають рiшення про вкладання особистих, позичених або залучених коштiв в обєкти iнвестування
5. Ринок, на якому визначається попит i пропозицiя на рiзноманiтнi фiнансовi iнструменти
10. Сфера економiчних вiдносин з приводу купiвлi-продажу фiнансових активiв
11. Свiдчення того, що цiнний папiр може бути в будь-який момент реалiзований без великих втрат
14. Напис емiтента, сума, дохiд, iнформацiя про емiтента
15. Ринок, за допомогою якого встановлюються правовi й економiчнi взаємовiдносини мiж продавцями i покупцями валют
По вертикали
1. Посередник ринку прямого фiнансування, який виконує технiчну функцiю (допомагає зустрiтися продавцю з покупцем фiнансових ресурсiв)
2. Ринок, за допомогою якого встановлюються взаємовiдносини мiж пiдриємствами i громадянами, якi мають потребу в фiнансових ресурсах, та органiзацiями i громадянами, якi можуть надати необхiднi кошти на певних умовах
4. Фiзичнi або юридичнi особи, якi залучають кошти iнших субєктiв для розвитку своєї дiяльностi
6. Грошовi документи, якi засвiдчують право володiння i довготермiновi зобовязання елементiв щодо виплати їхнiм власникам доходiв у виглядi девiдендiв або вiдсоткiв, а також можливiсть передавання грошових та iнших прав, що випливають з цих документiв iншим особам
7. Процес вкладання грошей в тi чи iншi об’єкти з розрахунком на збiльшення їх вартостi, а також отримання додаткового доходу
8. Пiдтвердження того, що цiнний папiр може обертатися на ринку
9. Надання коштiв на принципах поворотностi, платностi, строковостi i забезпеченостi
10. Cукупнiсть конкретних форм i методiв забезпечення розподiльчих i перерозподiльних вiдносин, утворення доходiв, фондiв грошових коштiв
12. Передача майна у користування за певну плату i на певний строк
13. Як правило, це юридичнi особи якi вiд свого iменi випускають цiннi папери або iншi iнструменти, що дозволяють залучати кошти та кредитори


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнансовий ринок (укр.)
2.
Ринок (укр.)
3.
Iсторiя України (укр.)
4.
Фiнансовий облiк (укр.)
5.
Фiнансовий менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий контролiнг (укр.)
3.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнансовий контроль (укр.)
4.
По предмету Економiка (укр.) - Ринок (укр.)
5.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Свiтовий ринок (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы