Готовый кроссворд по предмету Макроекономiка (укр.) - на тему "Ринок працi (укр.)"

 
По горизонтали
1. Вiльне робоче мiсце (посада)
7. Безробiття, яке виникає внаслiдок загального падiння виробництва i скорочення попиту на ринку працi
8. Безробiття, яке виникає внаслiдок добровiльної змiни мiсця працi
9. Незалежна вiд держави та бiзнес-структур органiзацiя найманих працiвникiв чи студентiв
12. Безробiття, яке є необхiдною умовою для нормального розвитку ринку працi i складається iз фрикцiйного та структурного безробiття.
16. Обсяг ввп, який економiка виробляє в умовах повної зайнятостi та природного рiвня безробiття
21. Встановлення ринкової рiвноваги мiж обсягом попиту i пропозицiї послуг
22. Особа, що наймає на роботу
По вертикали
2. Особа, яка купує, замовляє, використовує або має намiр придбати чи замовити продукцiю для особистих потреб
3. Пiдтримка державними органами виробництва
4. Як називається безробiття, при якому вiдсоток безробiття, який неможливо усунути навiть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробiття виникає внаслiдок фрикцiйного, добровiльного та структурного безробiття. Це та група безробiтних, якi не можуть знайти роботу в зв'язку з квалiфiкацiєю, вiком, станом здоров'я, мiсцем проживання або недостатнiм бажанням до працi
5. Термiн, що використовується для позначення кризового стану економiки, при якому стагнацiя у виробництвi вiдбувається одночасно з iнфляцiєю
6. Безробiття, яке виникає внаслiдок невiдповiдностi мiж попитом i пропозицiєю на робочу силу за професiєю, квалiфiкацiєю, географiчними та iншими ознаками
10. Безробiття, яке спричиняється скороченням чисельностi армiї i зайнятих у галузях оборонної промисловостi
11. Змiна результатiв функцiонування економiки
13. Активи, що вкладаються в господарчу дiяльнiсть з метою отримання доходу
14. Залежнiсть попиту вiд цiни
15. Рiвень пiдготовленостi, майстерностi, ступiнь готовностi до виконання працi за визначеною спецiальнiстю чи посадою
16. Самостiйна ланка виробничої сфери народного господарства
17. Процес створення матерiальних i суспiльних благ
18. Заохочення до певних дiй
19. Перiод в економiцi, який характеризується негнучкiсть цiн та заробiтної плати
20. Показник обернений до працевлаштування
22. Ситуацiя на ринку, за якої величина пропозицiї рiвна величинi попиту
23. Безробiття, яке згiдно з класичною теорiєю виникає в разi небажання робiтникiв найматися на роботу на умовах низької зарплати

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы