Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансовий ринок (укр.)"

 
По горизонтали
3. Один з видiв фiнансових посгул на фiнансовому ринку
5. Система укладання термiнових контрактiв i угод, що враховує страхування вiд ризикiв змiни цiн на будь-якi товарно-матерiальнi цiнностi, фiнансовi активи за комерцiйними операцiями i контрактами, що передбачають поставку товарiв або фiнансових активiв у майбутньому
12. Функцiя фондової бiржi полягає в оцiнцi вартостi й привабливостi цiнних паперiв
18. Ймовiрнiсть недекларування (нгеповного декларування) платником податкiв податкового зобовязання чи невиконання законодавства
21. Складний комплекс робiт, який включає такi основнi фази: визначення обєкта iнвестування, залучення фiнансових коштiв, здiйснення контролю за їх використанням
23. Фiзичнi або юридичнi особи, що залучають кошти iнших субєктiв для розвитку своєї дiяльностi
По вертикали
1. Одна iз складових нацiональної безпеки
2. Субєкти ринку, якi вкладають свої грошовi кошти в рiзноманiтнi види цiнних паперiв з метою отримання доходу
4. Учасники фiнансового ринку — субєкти, що виконують допомiжнi функцiї
6. Залучення зовнiшнiх стосовно органiзацiї осiб для розвязку внутрiшнiх завдань
7. … ринок – це термiн, який використовується для опису тих випадкiв, коли цiннi папери вперше зявляються на публiчнiй аренi зазвичай в обмiн на грошовi кошти
8. Тимчасова угода мiж декiлькома банками або промисловими монополiями для проведення великих фiнансових операцiй
9. Для якого ринку iнструментами являються угоди, контракти, фiдсотковi ставки i строковi контракти
10. Визнана господарським судом неспроможнiсть боржника вiдновити свою платоспроможнiсть та задовольнити визнанi судом вимоги кредиторiв не iнакше як через застосування лiквiдацiйної процедури
11. Цiнностi, що передаються на безповоротнiй основi, коли в обмiн на переданi ресурси не надходить якогось вартiсного еквiвалента i, отже, є вiдпливом (вивезенням) капiталу з-пiд юрисдикцiї України
13. Етап розвитку фiнансових посередникiв вiд появи перших прототипiв фiнансових посередникiв у Стародавнiй Месопотамiї до xii ст
14. Цiлеспрямований вплив на систему взаємовiдносин, що складаються на фiнансовому ринку, з метою впорядкування цих взаємовiдносин i забезпечення захисту iнтересiв осiб, якi беруть у них участь
15. Передбачення майбутнього стану внутрiшнього i зовнiшнього середовища фiрми, яке базується на наукових методах i iнтуїцiї, тобто це процес обґрунтування кiлькiсних та якiсних змiн розвитку в майбутньому
16. Субєкти ринку, якi мають одержаний у встановленому порядку дозвiл на ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
17. Субєкти страхового ринку, якi купують страховi послуги у страхових компанiй та фiрм з метою мiнiмiзацiї своїх фiнансових втрат за настання страхової подiї
18. Тип фiнансової полiтики, для якого характерне досягнення максимальної концентрацiї фiнансових ресурсiв держави в руках центральних органiв влади
19. За характером зiткнення нацiональнi економiчнi iнтереси бувають
20. Документ встановленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчує грошове чи iнше майнове право
22. Багатометричний метод прогнозування, котрий полягає в знаходженнi приблизного чи точного значення якоїсь величини за вже вiдомими окремими значеннями цiєї самої чи iншої, повязаної з нею величини
24. Тимчасове обєднання кiлькох фiнансових посередникiв, створюване для спiльного розмiщення позик, проведення великомасштабних фiнансових та комерцiйних операцiй, концентрацiї спiльних ресурсiв та розподiлу значних фiнансових ризикiвПохожие категории кроссвордов

1.
Ринок (укр.)
2.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
3.
Фiнансовий облiк (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок України (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий контролiнг (укр.)
3.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнансовий контроль (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Ринок (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовий ринок (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы