Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Обiговi кошти (укр.)»

 
По горизонтали
3. Фонд, кошти якого призначенi для забезпечення невiдкладних витрат на заходи, якi не могли бути передбаченi при затвердженi бюджетiв
6. Важливим чинником, за яким проводять класифiкацiю оборотних активiв є джерело їх …
7. Стратегiя, яка полягає у фiнансуваннi на довгостроковiй основi необоротних активiв i постiйної частини оборотних активiв
13. Метод нормування обiгових засобiв, що передбачає ретельний аналiз наявних товарно-матерiальних цiнностей з подальшим вилученням з них надлишкових
15. Iншi елементи фондiв обiгу це
16. Вартiсть фактичного виробництва, якi необхiдно витрачати на виробництво продукцiї та її збут
20. Перiод обiгу якої заборгованостi характеризує часовий промiжок часу мiж одержанням сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв та їх оплатою
24. Аналiз, який проводять на основi даних розподiлу ii ф.№1
По вертикали
1. Складовими при нормуваннi обiгових коштiв є в основному виробничi запаси й
2. Аналiз, що є аналiзом порiвняння кожної позицiї звiтностi з рядом попереднiх перiодiв та визначення основної тенденцiї динамiки показникiв
4. Запас на випадок збоїв
5. Характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має вiдносно сталий характер
8. Назвiть один з етапiв кругообiгу капiталу
9. Заборгованiсть, строк якої не перевищує рiк
10. Стратегiя, що полягає фiнансуваннi необоротних активiв, постiйної частини оборотних активiв i близько половини змiнної частини оборотних активiв за рахунок довгострокових джерел
11. Який принцип дає можливiсть економiчному обгрунтуванню потреби у вiдповiдних видах обiгових коштiв
12. Процес отримання грошових коштiв за реалiзацiю продукцiї
13. Економiчний процес, що кiлькiсно вiдображає втрату основними засобами своєї вартоста та її систематичний розподiл на заново створений продукт протягом строку їх корисних використань
14. Один iз чинникiв класифiкацiї обiгових активiв, який характеризується швидкiстю перетворення у кошти
17. Як називається запас час якого необхiдний для пiдготвки матерiалiв до виробництва
18. Юридичнi i фiзичнi особи, якi здiйснили для пiдприємства поставку виробничих запасiв, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв чи iнших цiнностей. За поставку виникли зобов’язання, якi пiдлягають оплатi
19. Якi активи визначають полiтику органiзацiї щодо виду бiзнесу, його матерiально-технiчної бази
21. Якi активи визначають полiтику вiдносно поточного управлiння фiнансами
22. Iснує чотири наукових принципiв нормування витрат окремих видiв матерiальних ресурсiв: прогресивнiсть, технологiчна й економiчна обгрунтованiсть, забезбезення зниження норм i …
23. Яка стратегiя застосовується на початкових стадiях iснування пiдприємства


Похожие категории кроссвордов:

1.
Эстетика (укр.)
2.
Полiтологiя (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Астрономiя (укр.)
5.
Естетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi активи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы