Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Фiнансова безпека держави (укр.)»

 
По горизонтали
2. За характером спрямування загрози в економiчнiй безпецi бувають прямi i …
5. Платiжний … — спiввiдношення мiж сумою платежiв, здiйснених певною країною за кордоном, i сумою надходжень до цiєї країни iз за кордону за певний перiод (рiк, квартал, мiсяць)
8. Це економiчна категорiя, яка вiдбиває економiчнi вiдносини щодо вимушеної незайнятостi працездатного населення
9. Рiвнi економiчної безпеки
11. Безпека держави — певний рiвень державної внутрiшньої та зовнiшньої заборгованостi з урахуванням вартостi її обслуговування й ефективностi використання внутрiшнiх i зовнiшнiх запозичень та оптимального спiввiдношення мiж ними, достатнiй для вирiшення нагальних соцiально-економiчних потреб, який дає змогу зберегти стiйкiсть фiнансової системи країни до внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз
12. Безпека … ринку - це такий рiвень забезпеченостi страхових компанiй фiнансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разi потреби вiдшкодувати обумовленi в договорах страхування збитки їх клiєнтiв i забезпечити ефективне функцiонування
По вертикали
1. Обєктом нацiональної економiчної безпеки
3. Це пiдвищення загального рiвня цiн в економiцi, зумовлене зниженням купiвельної спроможностi грошей, внаслiдок переповнення каналiв обiгу надлишковою кiлькiстю паперових грошей, незабез- печених вiдповiдним зростанням товарної маси
4. Економiчнiй безпецi — сукупнiсть наявних та потенцiйно можливих явищ i чинникiв, що створюють небезпеку для реалiзацiї нацiональних iнтересiв у економiчнiй сферi
6. Рiвнi економiчної безпеки
7. Економiчної безпеки – реальнi статистичнi показники розвитку економiки країни, якi найбiльш повно характеризують явища i тенденцiях в економiчнiй сферi
10. Безпека — досягнення рiвня iнвестицiй, що дає змогу оптимально задовольняти поточнi потреби економiки у капiтальних вкладеннях за обсягом i структурою з урахуванням ефективного використання i повернення коштiв, якi iнвестуються, оптимального спiввiдношення мiж розмiрами iноземних iнвестицiй у країну i вiтчизняних за кордон, пiдтримання позитивного нацiонального платiжного балансу


Похожие категории кроссвордов:

1.
Безпека життєдiяльностi (укр.)
2.
Теорiя держави i права (укр.)
3.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
4.
Аудит (укр.)
5.
Полiтологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
4.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система України (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы