Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансовi термiни (укр.)"

 
По горизонтали
7. Документи, якi засвiдчують право володiння i довготермiновi зобов’язання емiтентiв щодо виплати їхнiм власникам доходiв
10. Суб’єкти фiнансового ринку, якi надають позичку в тимчасове користування пiд певний процент
13. Частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов’язань
14. Загальна сума доходу вiд усiх видiв дiяльностi, отримана протягом звiтного перiоду в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах як на територiї України, так i за її межами
16. Вартiсне вираження витрат, повязаних з використанням у технологiчному процесi виробництва продукцiї (виконання робiт, надання послуг) природних ресурсiв, сировини, матерiалiв, палива, енергiї, основних виробничих засобiв, нематерiальних активiв, спецiалiзованого оснащення, iнструменту, iнвентарю, трудових i фiнансових ресурсiв, а також iнших затрат на виробництво i збут готової продукцiї, включаючи встановленi державою як обовязковi вiдрахування, податки i платежi
18. Рух грошей при виконаннi ними своїх функцiй за допомогою обiгу готiвки та безготiвкових розрахункiв
20. Активи, що не мають матерiальної форми незалежно вiд вартостi i використовуються установою понад 1 рiк
По вертикали
1. Цiльовий мiжбюджетний трансферт, призначений на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який її надав. Рiзновид цiльових субсидiй, якi передбачають спiльну участь отримувача i бюджету у фiнансуваннi певних витрат
2.
3. Розмiр зарплати за одиницю часу, як прави- ло за годину чи мiсяць, а тому розрiзняють годиннi та мiсячнi тарифи
4. Видатками вважаються всi дiйснi витрати по вико-
5. Облiкова таблиця (бланк) встановленої форми i змiсту для вiдображення господарських операцiй на рахунках бухгалтерського облiку, письмовий документ, який мiстить накопиченi та згрупованi за певними однорiдними ознаками данi первинних документiв
6. Юридична особа, що отримує кошти мiжнародних фiнансових органiзацiй в рамках iнвестицiйного проекту
8. Механiчнi та немеханiчнi знаряддя працi загального значення, а також прикрiпленi до машин предмети, якi слугують для об- робки матерiалiв
9. Первiсна вартiсть запасiв отриманих установою безоплатно
11. Фiзична або юридична особа, яка страхує своє майно чи укладає зi страховою органiзацiєю договiр особистого страхування та сплачує страховi внески
12. Будь-яка господарська операцiя суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, що передбачає надання коштiв у позичку на визначений строк та пiд визначенi вiдсотки з поверненням основної суми заборгованостi та нарахованих вiдсоткiв у грошовiй формi або iнших формах забезпечення заборгованостi, включаючи матерiальнi цiнностi та нематерiальнi активи, наданi в заставу
15. Зниження офiцiйного курсу нацiональної валюти щодо валют iнших країн
17. Повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштiв, що має кiлькiсне та часове обме- ження i дозволяє надавати бюджетнi асигнування
19. Сума заборгованостi держави перед кредиторами
21. Товариство, що є юридичною особою, капiтал якого складається iз внескiв пайовикiв — акцiонерiв i засновникiв. Форма органiзацiї виробництва на основi залучення грошових засобiв шляхом продажу акцiй. Iснують закритi й вiдкритi акцiонернi товариства
22. Первинний документ, в якому вiдображається облiк об’єкта основних засобiв, а також групи об’єктiв основних засобiв
23. Сукупнiсть матерiально-речових i не- матерiальних цiнностей та об’єктiв, якi належать установi, забез- печують її функцiонування i мають очiкуваний термiн корисної дiї чи експлуатацiї понад один рiк
24. Будiвництво, модернiзацiя, реконструкцiя тощо можуть проводитись при умовi, що вони передбаченi коштори- сом. Можуть виконуватись господарським та пiдрядним способом
25. Комплекс заходiв, що застосовуються керiвником для забезпечення дотримання законностi та ефективнос- тi використання бюджетних коштiв, досягнення результатiв вiдпо- вiдно до встановленої мети, завдань, планiв i вимог щодо дiяльностi бюджетної установи та її пiдвiдомчих установПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Термiни (укр.)
2.
По предмету Екологiя (укр.) - Термiни (укр.)
3.
По предмету Етика (укр.) - Етичнi термiни (укр.)
4.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Рiзнi термiни (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы