Готовый кроссворд по финансам и кредиту - на тему «Фiнансовi системи (укр.)»

 
По горизонтали
3. … фiнанси – сфера грошових вiдносин, що виникла у зв”язку з розподiлом i перерозподiлом вартостi валового внутрiшнього продукту i частини нацiонального багатства, пов”язана з формуванням фiнансових ресурсiв у пiдпорядкування держави й пiдприємств i використання державних коштiв на витрати з розширення виробництва, задоволення соцiально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управлiння
6. Форма фiнансового контролю змiстом якої є перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї, дотриманням законодавства з фiнансових питань, достовiрнiстю облiку i звiтностi
7. Фiнансова … дiяльнiсть держави, пiдприємства щодо цiлеспрямованого використання фiнансiв
8. Полiтика змiни облiкової ставки центрального банку, направлена на регулювання валютного курсу i платiжного балансу шляхом дiї на мiжнародний рух капiталiв, з одного боку, i динамiку внутрiшнiх кредитiв, грошової маси, цiн, сукупного попиту - з iншого
10. Регламентацiя державою мiжнародних розрахункiв i порядку проведення валютних операцiй
13. Система оподаткування, при якiй по­даткова ставка встановлюється у тiй же мiрi, що i збiльшення до­ходiв платника
17. Вiдношення чистого прибутку до виручки
21. … право -  складова фiнансового права, що являє собою су­купнiсть юридичних норм, якi визначають сутнiсть податкiв у певнiй державi, порядок їх сплати, розрахунку, функцiонування, змiни, скасування та взагалi регулювання податкових вiдносин. 
23. Особливий вид економiчних вiдносин, покликаний забезпечити захист людей i їхнiх справ вiд рiзного роду небезпек
По вертикали
1. Сума, на яку доходи перевищують повязанi з ними витрати
2. Державнi фiнанси: загальнодержавнi та …
3. Пiдвищення курсу нацiональної валюти по вiдношенню до iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць
4. Один iз передумов появи фiнансiв є поява i розиток - …
5. Створений суспiльсвом ввп в усiх його формах є
9. Одна з функцiй фiнансiв
11. Столiття у якому фiнанси вже самостiйна наука, вихiд першого пiдручника
12. Зниження курсу нацiональної валюти до iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць
14. Валютне регулювання здiйснюється в рамках економiчних iнтеграцiйних обєднань, наприклад в єс, в регiональних угрупуваннях країн, що розвиваються
15. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
16. Заходи, якi передбачають конкретну дiяльнiсть вiдповiдних державних iнституцiй iз реалiзацiї валютної полiтики у виглядi пiдготовки, прийняття i контролю за реалiзацiєю певних рiшень з валютних вiдносин
18. Сукупнiсть галузей та видiв дiяльностi, що обслуговують економiку, виробництво (транспорт, звязок, комунальне господарство, загальна i професiйна освiта, охорона здоровя та iн.)
19. У формуваннi якого капiталу брали участь державнi фiнанси
20. Вид фiнансового контролю
22. Кошти бюджету та iнше державне майно, нерозподiлене мiж державними пiдприємствами та установами, яке належить державi
24. Дiяльнiсть, повязана з впливом керуючого субєкта на керований обєкт з метою досягнення певних результатiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Енергетика (укр.)
4.
Електротехнiка (укр.)
5.
Маркетинг (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Системи оповiщеня пожеж (укр.)
5.
По предмету Iнформатика (укр.) - Iнформацiйно-пошуковi системи (укр.)


Кроссворды по финансам и кредиту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы