Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Грошовi системи (укр.)"

 
По горизонтали
1. Банкiвська система України є …
5. Iсторично першою формою кредиту був … кредит
11. Напрям дiяльностi мвф, що здiйснюється на рiзних умовах та з рiзними цiлями
13. Конкретнi цiлi для грошово-кредитної полiтики називаються ще
16. Функцiя кредиту, що полягає в прямому задоволеннi тимчасових потреб у засобах одних юридичних i фiзичних осiб за рахунок тимчасово вiльних ресурсiв iнших
19. Грошова система, в якiй роль загального еквiвалента закрiпляється за двома металами
23. Стандарт, який передбачає обмiн валюти на золото за фiксованими спiввiдношеннями
По вертикали
2. З бухгалтерського погляду, платiжний баланс завжди
3. Курс iноземної валюти визначений офiцiйно, державним органом
4. Принцип кредиту, за якого досягається найбiльша ефективнiсть використання позички при найменших кредитних вкладеннях
6. Тип грошової системи, який базується на обiгу паперових та металевих грошових знакiв, та не має власної внутрiшньої вартостi
7. Тенденцiя розвитку, обумовлена вiдкритiстю країн, лiбералiзацiєю нацiональних режимiв торгiвлi та руху капiталiв
8. Бiлети якi впроваджуються в обiг при бюджетнiй емiсiї Мiнiстерством фiнансiв (його скарбницею)
9. Країна-опiкун України, котра внесла 7, 9 млн$ за членство Ураїни в мвф
10. Це такий обiг, де грошi перемiщуються за рахунками в банках не виходячи за межi банкiвської системи
12. Баланс, що являє собою спiввiдношення мiж грошовими виплатами i надходженнями за всiма товарними операцiями: експорт, iмпорт
14. … - це стандартизований документ з дорученням платника своєму банку переказати зазначену суму коштiв з його рахунка на рахунок одержувача платежу
15. Рiшенням якої конференцiї стало створення мвф
16. Який сектор економiки пiдтримує єбрр, що й є його особливiстю
17. Один з стандартiв грошової системи, що називали урiзаною формою золотого стандарту, за якого банкноти обмiнювались лише на зливки золота
18. Принцип за яким, при наданнi кредитiв мвф ставить перед країнами боржниками деякi полiтичнi та економiчнi умови, якi втiлюються у программах перебудови економiки
20. Кредит для стабiлiзацiї платiжного балансу в межах року з можливим його продовженням до 4-5 рокiв
21. Це - знаки вартостi, якi виникають i функцiонують в обiгу на основi кредиту
22. Кредит для компенсацiї скорочення експортного виторгу за незалежними вiд країни-позичальника причинами (на 3-5 рокiв)
24. Який з стандартiв золотого монометалiзму, вважаеться класичною формою, за якої в обiгу перебувалi золотi монети iз фiксованим золотим вмiстомПохожие категории кроссвордов

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы