Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)»

 
По горизонтали
1. Це одне iз основних джерел багатства, фактор зростання виробництва
3. Це науково обґрунтоване судження щодо можливого стану об’єкта в майбутньому, визначення альтернативних шляхiв i термiнiв їх здiйснення
4. Сукупнiсть визначеної системи цiлей, завдань, принципiв, програм та основних напрямiв дiяльностi органiв управлiння освiтою, спрямованих на органiзацiю науково-методичного i впроваджувального супроводу стратегiї розвитку освiти. галузь соцiальної сфери, яка вiдтворює i нарощує iнтелектуальний, духовний, економiчний потенцiал суспiльства
6. Це передбаченi законодавством фiнансове чи майнове (натуральне) вiдшкодування громадянину понесених ним втрат або витрат
7. Безготiвкова щомiсячна допомога громадянам, що надається за рахунок державного бюджету, для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: утримання житла
8. Це галузь соцiальної сфери, сфера дiяльностi людини, де: вiдбувається духовне її життя, утверджуються норми моралi та гуманiстичнi iдеї, моральнi засади в суспiльному життi
По вертикали
1. Це передбачене законодавством повне або часткове звiльнення певних категорiй громадян (за ознакою заслуг, вiку, мiсця проживання тощо) вiд дотримання встановлених законом загальних вимог i правил, виконання певних обов’язкiв
2. Це соцiальна сфера, в якiй визначено взаємовiдносини мiж людиною i навколишнiм середовищем, розкриває проблеми мiж ними
5. Це незайнятiсть працездатного населення у суспiльному виробництвi, яке бажає мати роботу для задоволення особистих i суспiльних потреб
6. Це спiввiдношення попиту i пропозицiї працi на даний перiод, яке визначає ставки заробiтної плати на конкретнi види працi та рiвень зайнятостi населення


Похожие категории кроссвордов:

1.
Соцiальна психологiя (укр.)
2.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
3.
Фiнанси, грошi та кредит (укр.)
4.
Риторика (укр.)
5.
Материаловедение (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiальна комунiкацiя (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiальна структура суспiльства (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Фiнанси (укр.)
4.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнанси (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Фiнанси (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы