Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему «Соцiальна комунiкацiя (укр.)»

 
По горизонтали
2. Процес, що дозволяє розподiляти комунiкацiйнi одиницi мiж собою, деталiзувати їхнi ознаки, класифiкувати й описувати процес утворення нових.
3. Тип особистостi, що прагне досягнення результатiв.
5. Метод пiзнання навколишнього свiту, що полягає у створеннi моделей реальних об'єктiв, групи чи системи об'єктiв, що взаємодiють.
6. Контроль держави, органiзацiї чи групи людей над публiчним виявом думок i творчостi iндивiда.
7. Здатнiсть висловлювати свої потреби та думки без агресiї, але з достатньою впевненiстю.
9. Процес передачi та отримання iнформацiї мiж людьми, групами або органiзацiями.
11. Комунiкацiя, що здiйснюється за допомогою словесного висловлювання.
13. Фактор, що перешкоджає комунiкацiї.
14. Процес допомоги групам та командам досягти спiльної мети шляхом стимулювання комунiкацiї та спiвпрацi мiж учасниками.
16. Змiна темпу, тону та гучностi голосу пiд час спiлкування з метою вираження емоцiй та створення належної атмосфери.
17. Процес аналiзу власної поведiнки та взаємодiї з iншими людьми.
19. Мистецтво переконливо висловлювати свої думки та iдеї у вiдповiдному контекстi.
По вертикали
1. Обмiн iнформацiєю у суспiльствi, направлений на встановлення та пiдтримку взаємодiї мiж людьми та здiйснений, перш за все, вербальним способом.
4. Процес впливу на думки, поведiнку та вiрування iнших людей через використання комунiкативних засобiв та рiзноманiтних аргументiв.
8. Здатнiсть розумiти та пристосовувати своє повiдомлення до потреб та очiкувань своєї аудиторiї.
10. Процес передачi повiдомлення аудиторiї через рiзнi канали комунiкацiї, наприклад, телебачення, радiо або Iнтернет.
12. Джерело, творець повiдомлення.
15. Наука, що вивчає комунiкацiю як передачу знакiв або обмiн знаками.
18. Засiб, за допомогою якого вiдбувається передача iнформацiї, наприклад, мова, знаки, образи, електроннi повiдомлення тощо.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Соцiальна психологiя (укр.)
2.
Бiопаливо (укр.)
3.
Етика (укр.)
4.
Iсторiя (укр.)
5.
Логiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Людина i свiт (укр.) - Комунiкативнiсть та комунiкацiя (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiальна структура суспiльства (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Соцiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы