Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему «Соцiологiчне дослiдження (укр.)»

 
По горизонтали
1. Присвоєння числових характеристик ознакам обєкту дослiджень заздалегiдь визначеними правилами
3. Поняття, котре описує синхроннi змiни показникiв двох i бiльше змiнних
6. Пасивний метод наукового дослiдження, при якому дослiдник, тобто спостерiгач не впливає на розвиток подiй
7. Органiзована сукупнiсть людей, обєднаних характерними для них вiдносинами на певному етапi iсторичного розвитку
8. Один з роздiлiв сучасної соцiологiї, який вивчає структуру й функцiонування невеликих соцiальних груп
10. Третiй рiвень соцiологiї
11. Спроба, дослiд, якi потребують пiдтвердження чи спростування, форма пiзнання, один з основних методiв наукового дослiдження, в якому вивчення явищ вiдбувається в доцiльно вибраних або штучно створених умовах, що забезпечують появу тих процесiв, спостереження яких необхiдне для встановлення закономiрних звязкiв мiж явищами
14. Розчленування предмету пiзнання, абстрагування його окремих сторiн
15. Значення ознаки, яке розподiляє площину значень навпiл
16. Здатнiсть вибiрки вiдображати характеристики генеральної сукупностi
17. Вчений, який займався питаннями соцiальних конфлiктiв
18. Наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища i потребує перевiрки на дослiдi та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовiрною науковою теорiєю
19. Система методик та прийомiв вивчення згiдно з комплексом мета завдання
20. Принцип професiйної етики, одна з основних граней людських чеснот, моральна якiсть, що вiдображає одну з найважливiших вимог моральностi
21. Людська дiяльнiсть, скерована на вивчення свiту
23. Це бесiда, вибуду­вана за певним планом через безпосереднiй контакт iнтерв­юера з респондентом з обовязковою фiксацiєю вiдповiдей
По вертикали
2. Це аналiз соцiальних систем великого масштабу, як, наприклад, полiтичної системи або економiчного ладу
4. Частина обєктiв генеральної сукупностi, яка вiдiбрана за допомогою спецiальних прийомiв для отримання iнформацiї про всю сукупнiсть у цiлому
5. Носiй соцiологiчних якостей та рис, якi формуються в iндивiда
9. Сума усiх значень ознак подiлена на їх кiлькiсть
12. Значення ознаки, яке в рядi розподiлу трапляється найчастiше
13. Cистема форм, уявлень та цiнностей одного поняття, якi вiдображають його видозмiну, iсторичний шлях, заради досягнення iдеального поняття
22. Це метод збору соцiальної iнформацiї про дослiджуваний обєкт пiд час безпосереднього (iнтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) спiлкування соцiолога з респондентом


Похожие категории кроссвордов:

1.
Науковi дослiдження (укр.)
2.
Пiдприємство (укр.)
3.
Дизайн (укр.)
4.
Ковальство (укр.)
5.
Бiотехнологiї (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Маркетинг (укр.) - Маркетинговi дослiдження (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетинговi дослiдження (укр.)
3.
По методологии исследования - Методологiя наукового дослiдження (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Соцiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы