Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетинговi дослiдження (укр.)"

 
По горизонтали
1. Данi iз статистичних довiдникiв, перiодики, теле-, радiопередачi
3. Дослiдження, мета яких отримання конкретних уявлень про рiзнi проблеми та аспекти маркетингової дiяльностi
6. Iнформацiя, данi, якi зiбранi спецiально для вирiшення проблеми певного маркетингового дослiдження
7. Вихiдний елемент маркетингових дослiджень та найцiннiший ринковий продукт
8. Постiйне вiдстеження чiткого кола вторинної iнформацiї та її систематизацiя
10. Обробка отриманих даних, проведення аналiзу, формулювання та представлення висновкiв i рекомендацiй - … етап
11. Збирання необхiдної iнформацiї, накопичення даних, необхiдних для подальшого аналiзу - … етап
12. Дослiдження, пiд час якого в контрольованих умовах змiнюють один або кiлька параметрiв
13. Реальна оцiнка ситуацiї за допомогою систематичного облiку поведiнки субєктiв без словесної чи iншої комунiкацiї i без впливу на обєкт
14. Подiл усього ринку на окремi частини (сегменти), кожен з яких охоплює бiльш або менш однорiднi групи потенцiйних покупцiв з приблизно однаковими споживчими перевагами i стереотипом поведiнки
17. Обєктивне ймовiрнiсне судження про динамiку найважливiших характеристик товарного ринку
18. Отримання iнформацiї про взаємозвязок мiж залежними i незалежними змiнними
19. Боротьба мiж великими пiдприємствами, що утворилися у результатi концентрацiї виробництва - … конкуренцiя
20. Iнформацiя, данi, якi зiбранi не для вирiшення проблем певного маркетингового дослiдження
22. Основний i найпоширенiший метод збирання первинної iнформацiї
23. Системне збирання i обєктивний запис, класифiкацiя, аналiз i узагальнення даних щодо поведiнки, потреб, вiдносин, вражень, мотивацiй окремих осiб та органiзацiй
24. Властиве товарному виробництву змагання мiж окремими економiчними субєктами
25. Метод який застосовують у пошукових дослiдженнях, у разi тестування продукцiї та проведення рекламної кампанiї
По вертикали
2. Вiдтворення дiї рiзних маркетингових чинникiв за допомогою економiко-математичних моделей
4. Потенцiйна готовнiсть людини у вiдповiдний спосiб реагувати на дiю чинникiв навколишнього бiзнес-середовища
5. Спiввiдношення мiж попитом i пропозицiєю, рiвнем i динамiкою цiн, товарних запасiв тощо
9. Здатнiсть пiдприємства посiсти вiдповiдну позицiю на конкурентному ринку
15. Процес збору первинних матерiалiв у маркетингових дослiдженнях, за допомогою заповнення вiдповiдних бланкiв
16. Данi про стан ринку i всi його елементи з перших вуст
21. Постановка проблеми, яку потрiбно вивчити та вирiшити за допомогою маркетингового дослiдження, постановка цiлей дослiдження, розробка плану дослiдження - … етапПохожие категории кроссвордов

1.
Науковi дослiдження (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Маркетинг (укр.) - Маркетинговi дослiдження (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiчне дослiдження (укр.)
3.
По методологии исследования - Методологiя наукового дослiдження (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы