Готовый кроссворд по маркетингу - на тему «Сутнiсть маркетингу (укр.)»

 
По горизонтали
2. Чинник що впливає на платоспроможнiсть населення
5. Суттєвий недолiк експертних методiв
8. Усвiдомлена потреба особи, що спонукає її дiяти вiдповiдно до своїх цiннiсних орiєнтацiй
11. Один iз принцiпiв маркетингу
12. Обслуговування, що включає сукупнiсть послуг, що надаються, необхiдних для забезпечення ефективного функцiонування продукцiї
18. Вид маркетингу збалансування попиту
19. Аналiз в основу якого покладена побудова матрицi характеристик ринку i їхнiх можливих значень
23. Вид маркетингу для зниження попиту
24. Загальна кiлькiсть усiх запропонованих товарiв
По вертикали
1. Набiр рiзних груп, видiв i сортiв товарiв
3. Процес зняття застарiлого продукту фiрми з ринку
4. Аналiз, що дозволяє подiлити групу об’єктiв на декiлька груп, що взаємно не перетинаються
6. Вид маркетингу для вiдновлення попиту
7. Формування попиту шляхом подолання негативного ставлення до товару
9. Систематичний збiр, реєстрацiя тааналiз даних з проблем
10. Знижка, що надається покупцям за кiлькiсть, обсяг
13. За величиною перiоду попередження понад 5 рокiв
14. Аналiз, що дозволяє виявити й оцiнити напрямок зв’язку мiж параметрами, що вивчаються
15. Основою методу є вироблення рiшення в основi спiльного обслуговування проблеми експертами
16. Аналiз, що використовується для визначення ознак рiзницi двох i бiльше категорiй об’єктiв
17. Метод для прогнозування збуту продукцiї та ринкiв
20. Аналiз полягає в знаходженнi найбiльш пiдходящого рiвняння, що описує залежнiсть якоїсь величини вiд набору незалежних змiнних
21. Специфiчна особливiсть зовнiшнього характеру
22. Безперервний процес реалiзацiї товарної полiтики
25. Кiлькiсний метод збору первинної iнформацiї, за якого респонденти самостiйно здiйснюють опрацювання анкет


Похожие категории кроссвордов:

1.
Бiопаливо (укр.)
2.
Етика (укр.)
3.
Фiлософiя (укр.)
4.
Iсторiя (укр.)
5.
Риторика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
2.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
По - Сутнiсть технологiй (укр.)
4.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Сутнiсть та змiст корпоративного управлiння (укр.)
5.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Публiчне адмiнiстрування. Сутнiсть i види (укр.)


Кроссворды по маркетингу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы