Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Сутнiсть маркетингу (укр.)"

 
По горизонтали
5. Вид людської дiяльностi, спрямованої на задоволення потреб засобами обмiну
7. Учасник соцiологiчного опитування, а також психологiчних тестiв, анкет тощо
10. Субєкти, якi пропонують споживачам рiзнi матерiальнi блага та послуги
13. Дiяльнiсть, за допомогою якої пiдприємство може проникнути на багато ринкiв
17. Формування попиту шляхом подолання негативного ставлення до товару
20. Процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основi аналiзу його минулого i сучасного
23. Загальна кiлькiсть усiх запропонованих товарiв
По вертикали
1. Знижка, що адається тим покупцям, в яких продавець найбiльш зацiкавлений
2. Знижка, що надається покупцям за кiлькiсть, обсяг
3. Специфiчна особливiсть зовнiшнього характеру
4. Метод оснований на мозковому штурмi
6. Дослiдження, що полягають у встановленнi причин виникнення, механiзмiв функцiонування, виокремленнi факторiв
8. Забезпечення сталостi вiдповiдних характеристик товарiв
9. Аналiз, що дозволяє виявити й оцiнити напрямок зв’язку мiж параметрами, що вивчаються
11. Суттєвий недолiк експертних методiв
12. Процес зняття застарiлого продукту фiрми з ринку
13. … чинники включають: чисельнiсть населення та його склад
14. Дослiдження вiд 6 мiсяцiв до 3 рокiв
15. Метод для прогнозування збуту продукцiї та ринкiв
16. Аналiз в основу якого покладена побудова матрицi характеристик ринку i їхнiх можливих значень
18. Стратегiя створення параметричного ряду
19. Характеризує ступiнь однорiдностi асортименту вiдносно до вподобань кiнцевих споживачiв
20. Цiна сприяє формуванню iмiджу товару, його просуванню й обiзнаностi про нього споживачiв
21. Охоплює рекламу, стимулювання збуту, популяризацiю продукту, особистий продаж тощо
22. Усвiдомлена потреба особи, що спонукає її дiяти вiдповiдно до своїх цiннiсних орiєнтацiйПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Дiловодство (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
2.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
По - Сутнiсть технологiй (укр.)
4.
По бюджету - Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
5.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Публiчне адмiнiстрування. Сутнiсть i види (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы