Готовый кроссворд по маркетингу - на тему «Менеджмент i маркетинг (укр.)»

 
По горизонтали
1. Поведiнка окремої людини, яка вносить змiни в поведiнку iншої
3. Органiчна структура при якiй накази передаються безпосередньо вiд керiвника до пiдлеглого
5. Здатнiсть чинити вплив на окремi особи i групи людей, направляти їх зусилля на досягнення цiлей органiзацiї
7. Принцип управлiння по Єнрi Файолю що передбачає мiнiмiзацiю управлiнських щаблiв комунiкацiй
11. Фактор, що перешкоджає здiйсненню ефективної комунiкацiї(Коли робiтник говорить те, що бажає почути його керiвник)
13. Особа, якiй призначена iнформацiя i яка її готова сприйняти
15. Органiчна структура при якiй накази делегуються керiвником вищого рiвняя. Який керує певною функцiєю менеджменту, керiвнику нижчого рiвня, який виконує аналогiчнi функцiї
20. Мета, що характеризує спiлкування спiвробiтникiв щодо отримання або надання iнформацiї
По вертикали
1. Рацiональний тип керiвника та лiдера. До основних якостей вiдносяться: енергiйнiсть
2. Можливiсть впливати на поведiнку пiдлеглих
4. Мета, що характеризує спiлкування спiвробiтникiв щодо висловлювання своїх почуттiв i емоцiй
6. До яких видiв комунiкацiй вiдносять: телефонна розмова, голосовий зв’язок, нарада, переговори, доповiдь, презентацiя, лист, звiт
8. Керiвники та лiдери, якi досконало володiють комунiкативними навичками: легко контактують зi спiвробiтниками, споживачами та партнерами по бiзнесу
9. Потреби переважають в теорiї мотивацiї У
10. Iнформацiя, закодована за допомогою символiв
12. Керiвники, якi мають талант практичної органiзацiї виробництва та управлiння персоналом
14. Якi ролi на першому мiстi в теорiї класифiкацiї ролей по г.мiнцбергу
16. До яких видiв комунiкацiй вiдносять: вираз обличчя, позу, iнтонацiю, гучнiсть голосу
17. Особа, яка генерує iдею або збирає i передає iнформацiю
18. Потреби переважають в теорiї мотивацiї X
19. Фактор, що перешкоджає здiйсненню ефективної комунiкацiї(однаковi слова мають рiзне значення для рiзних людей)


Похожие категории кроссвордов:

1.
Менеджмент и маркетинг
2.
Маркетинг (укр.)
3.
Менеджмент (укр.)
4.
Операцiйний менеджмент (укр.)
5.
Ситуацiйний менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Банкiвська система (укр.) - Банкiвський маркетинг (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетинговий менеджмент (укр.)
3.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)
4.
По менеджменту - Практичний менеджмент (укр.)
5.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)


Кроссворды по маркетингу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы