Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Маркетинговий менеджмент (укр.)»

 
По горизонтали
1. Який збут передбачає обмеження кiлькостi торговельних посередникiв залежно вiд характеру клiєнтури, можливостей обслуговування i ремонту продукцiї, рiвня пiдготовки персоналу
2. Документ, в якому обґрунтовується реальнiсть запропонованої справи з урахуванням особливостей ринку, можливостей пiдприємства i кiнцевих результатiв, а також передумов i умов її успiшної реалiзацiї
5. Концентрацiя уваги на потребах конкретного сегмента ринку - це стратегiя …
6. Який збут практикують насамперед для продажу товарiв широкого вжитку, марочних (фiрмових) товарiв
7. Яка карта є системою координат, що дає змогу розмiстити iнформацiю про iснуючi товарнi пропозицiї з метою вибору власної стратегiї позицiювання
8. Товар у стадiї зрiлостi, що приносить великi прибутки i є джерелом фiнансування процесiв диверсифiкацiї та дослiджень
9. Аналiз, планування, втiлення в життя та контроль за проведенням заходiв, розрахованих на встановлення, змiцнення та пiдтримку взаємовигiдних обмiнiв iз цiльовим ринком для досягнення конкретної мети пiдприємства
10. Якi маркетинговi структури є маркетинговими пiдроздiлами пiдприємства, органiзацiйно не об’єднанi в один вiддiл маркетингу
11. Вид конкуренцiї за методом ведення конкурентної боротьби
12. Всi економiчнi, соцiальнi i психологiчнi прояви, що мають мiсце в процесах пiдготовки i здiйснення купiвлi, а також використання купленого продукту, у тому числi передавання набутого досвiду iншим. Це дiї окремих осiб, якi купують i використовують продукцiю чи послуги, це розумовi i соцiальнi процеси, котрi приводять до цих дiй, вiдбуваються за ними
13. Об’єднання з органiзацiями та пiдприємствами каналiв розподiлення - це стратегiя типу
15. Яка концепцiя маркетингового менеджменту концентрує увагу на iнструментах маркетингової товарної полiтики i передусiм на покращеннi якостi, асортименту, iмiджу, функцiональних характеристик товару з метою перемоги в конкурентнiй боротьбi
16. Яка стратегiя вiдповiдає за збiльшення обсягiв продажу пiдприємства за рахунок упровадження традицiйних товарiв на новi ринки
17. Роздiлення ринку на окремi однорiднi частини
19. Iснуюча на ринку економiчна ситуацiя, яку характеризують спiввiдношення мiж попитом та пропонуванням, рiвень та динамiка цiн, товарних запасiв та iншi економiчнi показники та чинники
20. Властивсть органiзацiї, що вiдображає поелементний, поетапний пiдхiд до проектування органiзаiї, її формування та функцiонування
21. Надання товару (пiдприємству, послузi) властивостей, вiдмiнних вiд iнших конкурентних пропозицiй - це стратегiя …
22. Об’єднання з постачальниками продукцiї виробничо-технiчного призначення - це стратегiя типу …
23. Важливий елемент механiзму саморегулювання ринкової економiки i водночас конкретна форма її функцiонування
По вертикали
1. Концентрацiя уваги пiдприємства на тiй нiшi ринку, що не цiкавить великi пiдприємства - це стратегiя …
3. Який метод вибору стратегiї маркетингу iдентифiкується стратегiчними господарськими полями за допомогою двомiрних матриць, осi яких характеризують шанси пiдприємства та його здатнiсть їх реалiзувати
4. Адаптацiя, вiдповiднiсть, синхронiзацiя ритмiв, темпiв, швидкостi здiйснення процесу органiзацiї динамiчним характеристикам розвитку ситуацiї, оперативно необхiдним умовам досягнення запланованого результату
9. Управлiнський процес створення i пiдтримки вiдповiдностi мiж цiлями пiдприємства та його потенцiальними можливостями i шансами в процесах ринкової дiяльностi
14. План розподiлення маркетингових зусиль пiдприємства, конструювання та iнтеграцiї його елементiв для найефективнiшого досягнення поставлених цiлей
18. Визначання особливих, найсприятливiших мiсць товарних пропозицiй пiдприємства у сприйняттi їх споживачами цiльового ринку


Похожие категории кроссвордов:

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Менеджмент персоналу (укр.)
3.
Податковий менеджмент (укр.)
4.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
5.
Фiнансовий менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетинговий менеджмент (укр.)
2.
По менеджменту - Рекламний менеджмент (укр.)
3.
По предмету Менеджмент персоналу (укр.) - Комунiкативний менеджмент (укр.)
4.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
5.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы