Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Оптимiзацiя персоналу (укр.)»

 
По горизонтали
2. Залишок доходу пiсля оплати всiх обовязкових платежiв
5. Дiї, що пiдвищують квалiфiкацiю i здiбностi, тобто продуктивнiсть працi працiвникiв
7. Ступiнь квалiфiкацiї працiвника, яка дозволяє успiшно вирiшувати задачi, що стоять перед ним
9. Група спiвробiтникiв, якi працюють на досягнення спiльної мети
14. Характеризує ступiнь напруженостi працi за одиницю часу i вимiрюється кiлькiстю витраченої енергiї людини
По вертикали
1. Сукупнiсть обєктивних i субєктивних факторiв, якi змушують iндивiдуума поводитися доцiльним або необхiдним чином
3. Прийняття стратегiчних рiшень в мiру виявлення потенцiйних проблем
4. Сукупнiсть iндивiдуальних соцiальних i психологiчних якостей, що характеризують людину i дозволяють їй активно i свiдомо дiяти
6. Найпростiший метод, суть якого полягає в перенесеннi пропорцiй поточних ситуацiй у плани на майбутнє
7. Виражена компетентнiсть фiрми, її вмiння робити щось лiпше, нiж конкуренти
8. Показник ефективностi працi, результативностi, що характеризується спiввiдношенням обсягу продукцiї, робiт чи послуг, з одного боку, та кiлькiстю працi, витраченої на виробництво цього обсягу, з iншого
10. Процедура проведення опитування у письмовiй формi за допомогою попередньо пiдготовлених бланкiв
11. Вдосконалення та приведення виробничих фондiв у стан, що вiдповiдає сучасному технiко-економiчному рiвню виробництва
12. Колектив працiвникiв, що здiйснюють трудовi функцiї на основi трудового договору
13. Ступiнь професiйної пiдготовки, яка необхiдна для виконання даних трудових функцiй


Похожие категории кроссвордов:

1.
Менеджмент персоналу (укр.)
2.
Психолiнгвiстика (укр.)
3.
Логiка (укр.)
4.
Обществознание (укр.)
5.
Риторика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Управлiння персоналом (укр.) - Рух персоналу (укр.)
2.
По предмету Менеджмент персоналу (укр.) - Мотивацiя та стимулювання персоналу (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Фiзика (укр.) - Електростатика (укр.)
5.
По предмету Географiя (укр.) - Євразiя (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы