Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Оптимiзацiя персоналу (укр.)"

 
По горизонтали
3. Група спiвробiтникiв, якi працюють на досягнення спiльної мети
4. Ступiнь професiйної пiдготовки, яка необхiдна для виконання даних трудових функцiй
6. Вдосконалення та приведення виробничих фондiв у стан, що вiдповiдає сучасному технiко-економiчному рiвню виробництва
10. Залишок доходу пiсля оплати всiх обовязкових платежiв
11. Ступiнь квалiфiкацiї працiвника, яка дозволяє успiшно вирiшувати задачi, що стоять перед ним
12. Дiї, що пiдвищують квалiфiкацiю i здiбностi, тобто продуктивнiсть працi працiвникiв
13. Виражена компетентнiсть фiрми, її вмiння робити щось лiпше, нiж конкуренти
14. Процедура проведення опитування у письмовiй формi за допомогою попередньо пiдготовлених бланкiв
15. Найпростiший метод, суть якого полягає в перенесеннi пропорцiй поточних ситуацiй у плани на майбутнє
По вертикали
1. Сукупнiсть обєктивних i субєктивних факторiв, якi змушують iндивiдуума поводитися доцiльним або необхiдним чином
2. Колектив працiвникiв, що здiйснюють трудовi функцiї на основi трудового договору
5. Характеризує ступiнь напруженостi працi за одиницю часу i вимiрюється кiлькiстю витраченої енергiї людини
7. Сукупнiсть iндивiдуальних соцiальних i психологiчних якостей, що характеризують людину i дозволяють їй активно i свiдомо дiяти
8. Прийняття стратегiчних рiшень в мiру виявлення потенцiйних проблем
9. Показник ефективностi працi, результативностi, що характеризується спiввiдношенням обсягу продукцiї, робiт чи послуг, з одного боку, та кiлькiстю працi, витраченої на виробництво цього обсягу, з iншогоПохожие категории кроссвордов

1.
Менеджмент персоналу (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Управлiння персоналом (укр.) - Рух персоналу (укр.)
2.
По предмету Менеджмент персоналу (укр.) - Мотивацiя та стимулювання персоналу (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы