Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Стратегiя управлiння (укр.)»

 
По горизонтали
2. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «зрiлiсть», рекомендованою є стратегiя … врожаю
5. Теза, за умови наявностi великої частки ринку пiдприємство має найвищу рентабельнiсть ґрунтується на гiпотезi … досвiду
11. Управлiнський процес, який включає в себе розробку перспективних i поточних планiв в вiдповiдностi з поставленими цiлями i задачами торгового пiдприємства, розробку стратегiї регулювання товарообiгу з використанням маркетингу i забеспечення контролю за їх виконанням - це стратегiчне … товарообiгу
13. Продаж нових продуктiв на iснуючих ринках: запровадження справдi нових товарiв, квазiнових, нових тiльки для пiдприємства пропонує стратегiя
15. Визначення маркетингових можливостей i проблем, iз якими вона може зiткнутися - це … аналiз
19. Процес визначення цiлей, якi пiдприємство передбачає досягти за певний перiод, а також засобiв, шляхiв та умов їх досягнення - це
21. Рiзновид управлiнської дiяльностi, який полягає в реалiзацiї комплексу заходiв, повязаних iз визначенням стратегiї дiяльностi органiзацiї, тобто комплексного плану перспективного розвитку органiзацiї - це … палнування
22. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «зародження i вихiд на ринок», рекомендованою є стратегiя
24. Формують ресурси для iнвестування в новi проекти для зростання пiдприємства товари дiйна …
По вертикали
1. Як можна назвати товар в матрицi бкг, що знаходиться на етапi спаду
3. Вихiд на новi ринки з iснуючими продуктами: збут на нових ринках (iнтернацiоналiзацiя, глобалiзацiя)
4. Фiнансування (iнвестицiї) має найбiльший рiвень ризику в товари … дитя
6. Якi методи аналiзу спрямованi на те, щоб допомогти обрати пiдприємству види дiяльностi для забезпечення конкурентоспроможностi i досягнення економiчного успiху
7. Сукупнiсть прийомiв i способiв вивчення економiчних процесiв i розробки планових завдань стратегiї пiдприємства - це … планування
8. Посилення маркетингу на iснуючих ринках для iснуючих продуктiв з метою стабiлiзацiї або розширення мiсткостi ринку: збiльшення споживання
9. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «розвиток», рекомендованою є стратегiя … зростання
10. Визначення того, як потрiбно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити i задовольнити цiльовi ринки i досягти цiлей органiзацiї - це стратегiя …
12. Порiвняти витрати конкурентiв, якi дiють на одному i тому ж ринку, i виявити необхiднiсть змiни стратегiї дає можливiсть модель … досвiду
14. Як можна назвати товар в матрицi бкг, що знаходиться на етапi зростання
15. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «насичення i спад», рекомендованою є стратегiя
16. Cтратегiчною бiзнес-одиницею на пiдприємствах iз функцiональною структурою є … продукцiї
17. Ринок (чи галузь дiяльностi пiд- приємства), щоб залишити товар – «собаку» в асортиментi пiдприємства повине мати характеристику …
18. Стратегiчною бiзнес-одиницею на пiдприємствах з дивiзiональною структурою є господарський …
20. Про велику (iстотну) доля ринку пiдприємства свiдчитьнаявнiсть конкурентної переваги … за витратами
23. Модель продукт-ринок основана на використаннi матрицi, яку запропонував


Похожие категории кроссвордов:

1.
Управлiння персоналом (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Корпоративне управлiння (укр.)
4.
Стандартизацiя, сертифiкацiя та управлiння якiстю у цивiльнiй безпецi (укр.)
5.
Природознавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
5.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы