Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Стратегiя управлiння (укр.)"

 
По горизонтали
2. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «зрiлiсть», рекомендованою є стратегiя … врожаю
5. Теза, за умови наявностi великої частки ринку пiдприємство має найвищу рентабельнiсть ґрунтується на гiпотезi … досвiду
11. Управлiнський процес, який включає в себе розробку перспективних i поточних планiв в вiдповiдностi з поставленими цiлями i задачами торгового пiдприємства, розробку стратегiї регулювання товарообiгу з використанням маркетингу i забеспечення контролю за їх виконанням - це стратегiчне … товарообiгу
13. Продаж нових продуктiв на iснуючих ринках: запровадження справдi нових товарiв, квазiнових, нових тiльки для пiдприємства пропонує стратегiя
15. Визначення маркетингових можливостей i проблем, iз якими вона може зiткнутися - це … аналiз
19. Процес визначення цiлей, якi пiдприємство передбачає досягти за певний перiод, а також засобiв, шляхiв та умов їх досягнення - це
21. Рiзновид управлiнської дiяльностi, який полягає в реалiзацiї комплексу заходiв, повязаних iз визначенням стратегiї дiяльностi органiзацiї, тобто комплексного плану перспективного розвитку органiзацiї - це … палнування
22. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «зародження i вихiд на ринок», рекомендованою є стратегiя
24. Формують ресурси для iнвестування в новi проекти для зростання пiдприємства товари дiйна …
По вертикали
1. Як можна назвати товар в матрицi бкг, що знаходиться на етапi спаду
3. Вихiд на новi ринки з iснуючими продуктами: збут на нових ринках (iнтернацiоналiзацiя, глобалiзацiя)
4. Фiнансування (iнвестицiї) має найбiльший рiвень ризику в товари … дитя
6. Якi методи аналiзу спрямованi на те, щоб допомогти обрати пiдприємству види дiяльностi для забезпечення конкурентоспроможностi i досягнення економiчного успiху
7. Сукупнiсть прийомiв i способiв вивчення економiчних процесiв i розробки планових завдань стратегiї пiдприємства - це … планування
8. Посилення маркетингу на iснуючих ринках для iснуючих продуктiв з метою стабiлiзацiї або розширення мiсткостi ринку: збiльшення споживання
9. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «розвиток», рекомендованою є стратегiя … зростання
10. Визначення того, як потрiбно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити i задовольнити цiльовi ринки i досягти цiлей органiзацiї - це стратегiя …
12. Порiвняти витрати конкурентiв, якi дiють на одному i тому ж ринку, i виявити необхiднiсть змiни стратегiї дає можливiсть модель … досвiду
14. Як можна назвати товар в матрицi бкг, що знаходиться на етапi зростання
15. Для продуктiв, що знаходяться на стадiї життєвого циклу «насичення i спад», рекомендованою є стратегiя
16. Cтратегiчною бiзнес-одиницею на пiдприємствах iз функцiональною структурою є … продукцiї
17. Ринок (чи галузь дiяльностi пiд- приємства), щоб залишити товар – «собаку» в асортиментi пiдприємства повине мати характеристику …
18. Стратегiчною бiзнес-одиницею на пiдприємствах з дивiзiональною структурою є господарський …
20. Про велику (iстотну) доля ринку пiдприємства свiдчитьнаявнiсть конкурентної переваги … за витратами
23. Модель продукт-ринок основана на використаннi матрицi, яку запропонувавПохожие категории кроссвордов

1.
Корпоративне управлiння (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
5.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы