Готовый кроссворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - на тему "Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)"

 
По горизонтали
3. Конкретнi способи, технiчнi прийоми, за допомогою яких вирiшується яка-небудь проблема планування, розраховуються числовi значення показникiв пропозицiй, стратегiчних програм i планiв - це … планування.
4. Стратегiя становить генеральну … дiяльностi пiдприємства, в основi якої лежить визначення основних, довгострокових цiлей та задач.
12. Процес … керування — реалiзацiя визначеної стратегiї у часi, переформулювання стратегiї на пiдставi нових обставин.
14. Документ, у якому визначенi умови чартерного перевезення i визначаються правовiдносини мiж перевiзником i одержувачем вантажу - це
17. Статутне територiально-галузеве об’єднання, до складу якого входять пiдприємства, установи та органiзацiї залiзничного транспорту i яке при централiзованому управлiннi здiйснює перевезення пасажирiв та вантажiв у визначеному регiонi транспортної мережi - це
По вертикали
1. Основний перевiзний документ встановленої форми, оформлений вiдповiдно до цього Статуту та Правил i наданий залiзницi вiдправником разом iз вантажем - це залiзнична …
2. Наочне графiчне зображення пiдпорядкованостi та взаємозв’язку цiлей, що демонструє розподiл загальної (генеральної) мети або мiсiї на пiдцiлi, завдання та окремi дiї - це … цiлей.
5. Умовна лiнiя, що зв’язує погодженi авiацiйними адмiнiстрацiями початковий та кiнцевий пункти, мiж якими здiйснюється регулярне мiжнародне повiтряне сполучення - це … повiтряна лiнiя
6. …стратегiя розвитку пiдприємства пов'язана з дiяльнiстю пiдприємства в цiлому, використанням усiх видiв ресурсiв та орiєнтована на виконання його головної цiлi.
7. Перевезення пасажирiв, багажу, вантажiв, якi здiйснюються повiтряним судном на пiдставi вiдповiдного договору повiтряного перевезення - це … перевезення
8. Повiтряне судно, важче за повiтря, що приводиться до руху силовою установкою i пiдйомна сила якого в польотi створюється переважно за рахунок аеродинамiчних реакцiй на нерухомих поверхнях за даних умов польоту - це
9. Тактичне … - процес розроблення способiв досягнення цiлей та шляхiв реалiзацiї певних середньо- i короткострокових завдань, сформульованих у стратегiчному планi пiдприємства.
10. Здатнiсть пiдприємства створювати, виробляти i продавати товари та послуги, цiновi й нецiновi якостi яких привабливiшi, нiж в аналогiчної продукцiї конкурентiв - це … пiдприємства.
11. Сукупнiсть суб'єктiв господарювання, економiчних, суспiльних i природних умов, що дiють у глобальному оточеннi - це … середовище пiдприємства.
13. Працiвник, який забезпечує виконання комплексу операцiй транспортно-експедиторського обслуговування пiд час перевезення вантажiв - це … з перевезення вантажiв.
15. Загальний, недеталiзований план певної дiяльностi, який охоплює тривалий перiод (5-7 рокiв), спосiб досягнення складної цiлi - це … пiдприємства.
16. Генеральна глобальна цiль (причина, мотив) створення та функцiонування пiдприємства (з точки зору його власникiв) - це … пiдприємства.Похожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка пiдприємства (укр.)
3.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Доходи торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы