Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Органiзацiя як функцiя управлiння (укр.)»

 
По горизонтали
9. Тимчасова група працiвникiв рiзних пiдроздiлiв, створена для вирiшення специфiчної короткострокової проблеми (виконання спецiального завдання).
10. Передача права прийняття рiшень з вищих рiвнiв управлiння на нижчi.
14. Процес подiлу, групування та координацiї робiт, видiв дiяльностi i ресурсiв для досягнення поставлених цiлей.
15. Повноваження, що дозволяють особi, якiй вони передаються, в межах її компетенцiї пропонувати або забороняти певнi дiї пiдлеглим лiнiйних керiвникiв.
16. Кiлькiсть виразних ознак органiзацiї.
19. Вимога до пiдлеглого повiдомляти про наслiдки своїх дiй безпосередньому начальнику.
20. Характеризує набiр засобiв, що використовуються органiзацiєю для обмеження свободи вибору працiвникiв у процесi їх дiяльностi.
По вертикали
1. Функцiя, що включає вiдстеження процесiв в органiзацiї та визначення проблемних областей.
2. Теорiя органiзацiї, в центрi уваги знаходиться людина, соцiально-психологiчнi стосунки, iндивiдуальнi та груповi взаємозв’язки.
3. Процес передачi керiвником частини своєї роботи та повноважень пiдлеглому, який приймає на себе вiдповiдальнiсть за її виконання.
4. Метод перепроектування робiт, який означає процес пiдвищення змiстовностi роботи.
5. Процес узгодження дiй усiх пiдсистем органiзацiї для досягнення її цiлей.
6. Процес перетворення входiв в органiзацiю (ресурсiв) у виходи.
7. Координацiя робiт шляхом пiдпорядкування.
8. з’ясування сутностi та змiсту кожної роботи в органiзацiї.
10. Групування робiт та видiв дiяльностi у певнi блоки.
11. Характеристика середовища, яка визначається кiлькiстю iнформацiї про компоненти та змiни в середовищi, а також якiстю та визначенiстю такої iнформацiї.
12. Система управлiння, коли мiсцевi установи, позбавленi самостiйностi, дiють за безпосереднiми вказiвками
13. Перепроектування робiт
15. Базова схема департаменталiзацiї за основними функцiями управлiння.
17. Характеристика середовища стосовно кiлькостi змiн середовища в одиницю часу та подiбностi змiн.
18. Право розпорядження ресурсами та здiйснення впливу на об»єкти управлiння
21. Структура, найефективнiша за умов масового виробництва.
22. Характеристика роботи щодо вiдносного ступеню впливу працiвника на роботу або на її середовище.
23. Це процес досягнення єдностi зусиль усiх пiдсистем (пiдроздiлiв) органiзацiї з метою реалiзацiї її завдань i цiлей.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Органiзацiя бiзнесу (укр.)
2.
Органiзацiя виробництва (укр.)
3.
Корпоративне управлiння (укр.)
4.
Стратегiчне управлiння (укр.)
5.
Управлiння персоналом (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя мiжнародних перевезень (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
4.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя пiдприємницької дiяльностi (укр.)
5.
По предмету Операцiйний менеджмент (укр.) - Органiзацiя потокового виробництва (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы