Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Органiзацiя як функцiя управлiння (укр.)"

 
По горизонтали
4. Кiлькiсть виразних ознак органiзацiї.
7. Процес подiлу, групування та координацiї робiт, видiв дiяльностi i ресурсiв для досягнення поставлених цiлей.
8. Характеристика середовища стосовно кiлькостi змiн середовища в одиницю часу та подiбностi змiн.
13. Ступiнь, в якому органiзацiя покладається на правила та процедури, спрямовуючи поведiнку своїх працiвникiв.
16. Базова схема департаменталiзацiї за географiєю фiзичного розташування пiдроздiлiв.
18. Передача права прийняття рiшень з вищих рiвнiв управлiння на нижчi.
23. з’ясування сутностi та змiсту кожної роботи в органiзацiї.
По вертикали
1. Тимчасова група працiвникiв рiзних пiдроздiлiв, створена для вирiшення специфiчної короткострокової проблеми (виконання спецiального завдання).
2. Метод перепроектування робiт, який полягає у горизонтальному розширенню роботи за рахунок збiльшення кiлькостi операцiй та скорочення частоти повторення циклу роботи.
3. Процес передачi керiвником частини своєї роботи та повноважень пiдлеглому, який приймає на себе вiдповiдальнiсть за її виконання.
5. Координацiя робiт шляхом пiдпорядкування.
6. Теорiя органiзацiї, в центрi уваги знаходиться людина, соцiально-психологiчнi стосунки, iндивiдуальнi та груповi взаємозв’язки.
9. Структура, найефективнiша за умов масового виробництва.
10. Процес перетворення входiв в органiзацiю (ресурсiв) у виходи.
11. Метод перепроектування робiт, який означає процес пiдвищення змiстовностi роботи.
12. Процес узгодження дiй усiх пiдсистем органiзацiї для досягнення її цiлей.
14. Перепроектування робiт
15. Координацiя робiт шляхом встановлення зв’язкiв мiж пiдроздiлами одного органiзацiйного рiвня.
17. Базова схема департаменталiзацiї за основними функцiями управлiння.
18. Групування робiт та видiв дiяльностi у певнi блоки.
19. Характеристика середовища, яка визначається кiлькiстю iнформацiї про компоненти та змiни в середовищi, а також якiстю та визначенiстю такої iнформацiї.
20. Мiсце зосередження права прийняття рiшень.
21. Повноваження, що дозволяють особi, якiй вони передаються, в межах її компетенцiї пропонувати або забороняти певнi дiї пiдлеглим лiнiйних керiвникiв.
22. Характеристика роботи щодо вiдносного ступеню впливу працiвника на роботу або на її середовище.
24. Вимога до пiдлеглого повiдомляти про наслiдки своїх дiй безпосередньому начальнику.Похожие категории кроссвордов

1.
Органiзацiя виробництва (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Корпоративне управлiння (укр.)
4.
Управлiння персоналом (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя пiдприємницької дiяльностi (укр.)
3.
По предмету Мiжнародне право (укр.) - Органiзацiя Європейський Союз (ЄС) (укр.)
4.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя мiжнародних перевезень (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы