Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Ролi за мiнцбергом (укр.)»

 
По горизонтали
5. Означає розробку плану i забезпечення його успiшної реалiзацiї. Це додає органiзацiї сили i енергiї
7. Це ряд осiб, якi займають керiвнi посади, починаючи вiд особи, яка займає найвище положення в цьому ланцюзi
10. Мiсце - для всього i все на своєму мiсцi
11. Iнтереси одного робiтника або групи робiтникiв не повиннi превалювати над iнтересами компанiї або органiзацiї бiльших розмiрiв
14. Для забезпечення вiрностi i пiдтримки працiвниками полiтики органiзацiї, вони повиннi одержувати справедливу заробiтну плату за свою службу
17. Це сила, а вона є результатом гармонiї персоналу
22. В управлiннi фактично пiдкреслює замкненiсть системи управлiння, коли воно будується з єдиного центру в напрямку «зверху вниз» з дотриманням строгих принципiв єдностi та чiткостi розпорядництва
По вертикали
1. Особа, яка займається проектами поза межами органiзацiї
2. Людина яка займає активну роль у мотивуваннi i активiзацiї працiвникiв
3. Виявляє i усуває порушенння
4. Передбачає послушання i повагу до досягнутих угод мiж фiрмою i її робiтниками
6. Робiтник повинен одержувати накази тiльки вiд одного безпосереднього начальника
8. Кожна група, дiюча в межах однiєї мети, має бути обєднана єдиним планом i мати одного керiвника
9. Спецiалiзацiя є природним станом справ. Метою розподiлу працi є виконання роботи: бiльшої за обємом i кращої за якiстю, при тих же зусиллях. Це досягається за рахунок скорочення числа цiлей на якi повиннi бути направленi увага i зусилля
11. Iншими словами спецiалiст по звязкам з громадскiстю
12. Здатнiсть системи функцiювати, не змiнюючи структуру та знаходитись у рiвновазi, пiдтримувати сталiсть у часi
13. Людина яка присутня на круглих столах, дiлових бесiдах i т.д
15. Людина або вiддiл який забезпечує контакт з зовнiшнiми джерелами iнформацiї
16. Нервовий центр зовнiшньої i внутрiшньої iнформацiї, що надходить в органiзацiю
17. Символiчна голова на пiдприємствi, яка виконує соцiальнi i правовi завдання
18. Людина, яка знає всю фактичну iнформацiю на пiдприємтсвi i доносить її до iнших
19. Поєднання доброти i правосуддя
20. Вiдповiдальний за сировмнну базу(устаткування) на фiрмi
21. Право давати накази, а вiдповiдальнiсть є його протилежнiстю. Де надаються повноваження, там виникає i вiдповiдальнiсть


Похожие категории кроссвордов:

1.
Пiдприємство (укр.)
2.
Дизайн (укр.)
3.
Ковальство (укр.)
4.
Мiкроекономiка (укр.)
5.
Бiотехнологiї (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Прислiвник (укр.)
3.
По предмету Трудове навчання (укр.) - Кулiнарiя (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы