Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Ролi за мiнцбергом (укр.)"

 
По горизонтали
1. Виявляє i усуває порушенння
3. Це ряд осiб, якi займають керiвнi посади, починаючи вiд особи, яка займає найвище положення в цьому ланцюзi
4. Право давати накази, а вiдповiдальнiсть є його протилежнiстю. Де надаються повноваження, там виникає i вiдповiдальнiсть
5. Вiдповiдальний за сировмнну базу(устаткування) на фiрмi
8. Символiчна голова на пiдприємствi, яка виконує соцiальнi i правовi завдання
9. Людина, яка знає всю фактичну iнформацiю на пiдприємтсвi i доносить її до iнших
10. Мiсце - для всього i все на своєму мiсцi
11. В управлiннi фактично пiдкреслює замкненiсть системи управлiння, коли воно будується з єдиного центру в напрямку «зверху вниз» з дотриманням строгих принципiв єдностi та чiткостi розпорядництва
12. Означає розробку плану i забезпечення його успiшної реалiзацiї. Це додає органiзацiї сили i енергiї
13. Iншими словами спецiалiст по звязкам з громадскiстю
15. Нервовий центр зовнiшньої i внутрiшньої iнформацiї, що надходить в органiзацiю
16. Людина або вiддiл який забезпечує контакт з зовнiшнiми джерелами iнформацiї
17. Поєднання доброти i правосуддя
18. Кожна група, дiюча в межах однiєї мети, має бути обєднана єдиним планом i мати одного керiвника
21. Робiтник повинен одержувати накази тiльки вiд одного безпосереднього начальника
22. Iнтереси одного робiтника або групи робiтникiв не повиннi превалювати над iнтересами компанiї або органiзацiї бiльших розмiрiв
23. Особа, яка займається проектами поза межами органiзацiї
По вертикали
2. Для забезпечення вiрностi i пiдтримки працiвниками полiтики органiзацiї, вони повиннi одержувати справедливу заробiтну плату за свою службу
4. Людина яка присутня на круглих столах, дiлових бесiдах i т.д
6. Це сила, а вона є результатом гармонiї персоналу
7. Передбачає послушання i повагу до досягнутих угод мiж фiрмою i її робiтниками
14. Здатнiсть системи функцiювати, не змiнюючи структуру та знаходитись у рiвновазi, пiдтримувати сталiсть у часi
19. Спецiалiзацiя є природним станом справ. Метою розподiлу працi є виконання роботи: бiльшої за обємом i кращої за якiстю, при тих же зусиллях. Це досягається за рахунок скорочення числа цiлей на якi повиннi бути направленi увага i зусилля
20. Людина яка займає активну роль у мотивуваннi i активiзацiї працiвникiвПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Дiловодство (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По литературе - Попелюшка (укр)
3.
По предмету Свадьба - Весiлля (укр.)
4.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы